search_api_autocomplete
Home

COVID-19 – Maatregelen verzekeringssector

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Zopas bereikte de sectororganisatie hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.

Net zoals de afgelopen weken de overheid en de banksector reeds talrijke initiatieven hebben genomen om de economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten, levert ook de Belgische verzekeringssector inspanningen.

De aandacht wordt daarbij voornamelijk gericht op die groepen in de samenleving die de economische weerslag van het coronavirus het sterkst voelen, namelijk de vele werknemers die in tijdelijke werkloosheid beland zijn en de bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten of hun economische activiteit sterk zien afnemen.

Het maatregelenpakket dat vandaag gecommuniceerd wordt door Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, ligt in de lijn van de werkzaamheden van de Economic Risk Management Group (ERMG) die de federale regering heeft opgericht  om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Concreet wordt er onder meer ademruimte geboden aan wie met betalingsproblemen kampt,  respijt gegeven aan wie hypotheekleningen moet terugbetalen, een regeling getroffen rond de schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringen (dit laatste voor wie werkloos is geworden). Belangrijk is ook dat de verzekeraars zich engageren om personeel in geval van tijdelijke werkloosheid te blijven beschermen.

Een overzicht:

 • Voor natuurlijke personen die in tijdelijke werkloosheid zijn beland vanwege de COVID-19 crisis:
  • Een engagement van de verzekeringssector om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020. 
  • Het opschorten, tot 30 september 2020, van zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen alsook de betaling van premies van schuldsaldoverzekeringen gelieerd aan hypothecaire kredieten. Dit voor zover de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19 crisis. Het akkoord weerspiegelt dat van de overheid met de banken. Voorts kan ook voor de betaling van de premie van brandverzekeringen, gelieerd aan hypothecaire kredieten met een vervaldatum tussen 30 maart en 30 september, uitstel verkregen worden tot 30 september. Dit laatste geldt enkel voor wie werkloos is geworden.
  • Voor alle andere verzekeringen waarvoor deze verzekerden problemen zouden hebben met het betalen van hun premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een adequate oplossing kan gevonden worden.
 • Voor ondernemingen geïmpacteerd door de COVID-19 crisis:
  • De verzekeringssector wijst erop dat sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) reeds voorzien om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt automatisch in rekening gebracht. Daarbovenop kunnen ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon.
  • Ook voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september 2020.

Reacties:

Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken:

Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumentenzaken: ‘We zetten op dit moment alles in om de schade aan onze economie te beperken en de koopkracht van onze gezinnen te behouden. Belangrijk is dat bij het hernemen van de economie een snelle doorstart mogelijk is. Het is dan ook goed dat in deze uitzonderlijke omstandigheden de verzekeringssector maatregelen neemt die maken dat de risico’s waaraan bedrijven en privépersonen onderhevig zijn, gedekt blijven.'

De Nationale Bank:

De Nationale Bank heeft de afgelopen dagen intens onderhandeld met de verzekeringssector over dit maatregelenpakket. ‘We zijn zeer tevreden dat naast de banksector ook de verzekeringssector zijn sociaal-economische verantwoordelijkheid opneemt’, aldus directeur Jean Hilgers van de Nationale Bank.  ‘We erkennen ook dat deze maatregelen er komen op een moment dat de verzekeringssector reeds de nadelen ondervindt van de onrust op de financiële markten. De neerwaartse trend op de aandelenmarkten en de stijging van de spreads op de overheidsobligaties van diverse landen in de EU hebben immers reeds een negatieve impact op de prudentiële balans van de verzekeraars die typisch tegen marktwaarde genoteerd wordt. In die uitdagende context bedanken we Assuralia en haar leden voor dit initiatief.’

Assuralia:

Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia: ‘De verzekeraars tonen hun solidariteit door wie het meest in nood is, uitstel te verlenen voor premiebetalingen, enerzijds, en door de bescherming van vitale aanvullende dekkingen (overlijden, invaliditeit en hospitalisatie) in de groepsverzekering te handhaven voor wie tijdelijk werkloos wordt, anderzijds’.

FSMA:

‘Veel consumenten worden zwaar getroffen als gevolg van de noodzakelijke maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie. Het is dan ook belangrijk dat de actoren in de financiële sector inspanningen leveren om de consumenten te helpen in deze moeilijke tijden,’ stelt Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. ‘De maatregelen van de verzekeringssector zijn in dat opzicht een nuttige bijdrage. Consumenten moeten ook correct en duidelijk geïnformeerd worden over de bijzondere maatregelen in het kader van deze crisis. Daarom spoort de FSMA de banken en verzekeringsondernemingen aan daar proactief over te communiceren. De FSMA werkt zelf aan het opzetten op korte termijn van een callcenter waar consumenten met vragen terechtkunnen,' aldus nog Jean-Paul Servais.