search_api_autocomplete
Home

De FSMA maakt de bevindingen van haar vooronderzoek met betrekking tot Transics International NV over aan de gerechtelijke autoriteiten

Persbericht

Op 22 november 2013 maakte Tavares NV (hierna: "Tavares") bekend dat zij aandelen van Transics International NV (hierna: "Transics") gekocht had van ING AM Insurance Companies BV en Generali Holding Vienna AG tegen een prijs van 9,50 EUR per aandeel.

Op 13 februari 2014 maakten Tavares en WABCO Europe BVBA (hierna: "WABCO") bekend dat WABCO alle aandelen van Tavares had verworven, en dus indirect ook de Transics-aandelen van Tavares (die 96,84 % uitmaken van het totaal aantal aandelen van Transics), en dit tegen een impliciete prijs van 14,14 EUR per Transics?aandeel.

In het kader van het toezicht op de financiële informatie en markten heeft de FSMA verschillende vooronderzoeken ingesteld. Zij heeft inmiddels een van deze vooronderzoeken afgerond, meer bepaald dat naar de informatieverstrekking over voornoemde deals door Tavares, naar de informatieverstrekking door Transics zelf en naar mogelijk marktmisbruik door sommige van de betrokken partijen.

De FSMA heeft overeenkomstig artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002[1] beslist om de gerechtelijke overheden in te lichten over de bevindingen van het vooronderzoek die wijzen op mogelijke strafrechtelijke inbreuken, met name:

  • mogelijk misbruik van voorkennis in hoofde van Tavares;
  • mogelijke marktmanipulatie, d.w.z. de verspreiding van informatie die onjuiste of misleidende signalen kan geven over de aandelen Transics, in hoofde van Tavares;
  • mogelijke marktmanipulatie in hoofde van Transics.

Daarnaast is het betrokken vooronderzoek doorgezonden naar de auditeur van de FSMA, die overeenkomstig artikel 70 van dezelfde wet kan beslissen om een onderzoek te openen over de feiten die tijdens het vooronderzoek in kaart zijn gebracht[2] en die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van administratieve geldboetes. In het licht van de administratiefrechtelijk kwalificaties, die verschillen van de strafrechtelijke kwalificaties en bovendien uitgebreider zijn, is het mogelijk dat de auditeur beslist om daarbij ook andere administratieve inbreuken te onderzoeken[3].

De FSMA kan overeenkomstig artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 de beslissing om de gerechtelijke overheden in te lichten openbaar maken. Aangezien WABCO een overnamebod moet uitbrengen op de aandelen van Transics, wenst de FSMA op voorhand er op te wijzen dat haar vooronderzoek en de mededeling aan de gerechtelijke autoriteiten van de daarin gedane vaststellingen het normale verloop van dat verplicht bod niet belemmeren.


[1]     Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

[2]     Voor een beschrijving van deze procedure kan worden verwezen naar het jaarverslag 2012 van de FSMA, p. 48-49.

[3]     Deze procedurele stappen doen geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld waarvan elke betrokkene geniet.