search_api_autocomplete
Home

De FSMA scherpt de regels aan voor de bijscholing van de tussenpersonen

Persbericht

De FMSA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) neemt initiatieven om de regels voor de bijscholing van de financiële tussenpersonen efficiënter te maken. Daartoe start zij binnenkort gesprekken met de financiële sector.

"De FSMA, daarin bijgetreden door de beroepsverenigingen, hecht veel belang aan de vorming van de tussenpersonen. Een degelijke vorming draagt bij tot een correcte en passende informatieverstrekking aan de consumenten." stelt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

Verzekeringstussenpersonen, herverzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten zijn verplicht hun beroepskennis geregeld bij te schaven[1]. In 2008 hebben de betrokken sectoren gedragsregels uitgewerkt en een sectorale code opgesteld om een concrete invulling te geven aan die verplichting.

Nu, drie jaar later, heeft de FSMA de concrete toepassing van die regeling geëvalueerd. De door haar uitgevoerde controles wijzen uit dat de voor de verzekeringssector geldende gedragsregels en de voor de financiële sector geldende sectorale code over het algemeen een nuttig kader bieden voor het nakomen van de verplichting om de beroepskennis geregeld aan te scherpen.

De FSMA is echter van oordeel dat bepaalde aspecten van die gedragsregels moeten worden verduidelijkt, met name de lijst van de vormingen die in aanmerking komen, en de exacte inhoud van de gegeven opleidingen.

Binnenkort start de FSMA gesprekken met de betrokken sectoren om de bijscholing efficiënter te maken. Te gelegener tijd zal daarover op de website van de FSMA worden gecommuniceerd.

Tot slot wordt deze gelegenheid benut om de tussenpersonen die op 1 januari 2009 in het door de CBFA bijgehouden register waren ingeschreven, met uitzondering van de verzekeringssubagenten, eraan te herinneren dat zij tegen 31 december 2011 in totaal 30 studiepunten moeten hebben verzameld. De op 1 januari 2010 in het register ingeschreven verzekeringssubagenten moeten op hun beurt tegen 31 december 2012 in totaal 20 studiepunten hebben verzameld (voor meer details wordt verwezen naar de website van de FSMA).[1]     Artikel 11, § 4bis, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en artikel 7, § 2, laatste lid, van het koninklijk besluit van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.