search_api_autocomplete
Home

De FSMA verwacht van de sector een verbetering van de kwaliteit van de essentiële-informatiedocumenten die aan de retailbeleggers worden verstrekt

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onderzocht de essentiële-informatiedocumenten bestemd voor Belgische retailbeleggers die verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten of gestructureerde producten kopen. De bedoeling was na te gaan of de kwaliteit van die documenten toereikend is voor de klanten om de kenmerken van die producten duidelijk te begrijpen. Naar aanleiding van haar bevindingen verwacht de FSMA dat de sector onder meer de duidelijkheid en de leesbaarheid van de te verstrekken informatie verbetert.

Intern beleggingsfonds, afgescheiden beheer, voorwaardelijke coupongrenswaarde of zelfs quanto participatie. Deze termen zeggen de meeste mensen niet veel, maar toch stelde de FSMA vast dat ze vaak voorkomen in de essentiële-informatiedocumenten (KID’s) die aan de Belgische retailbeleggers worden bezorgd.

Een KID is een document dat de ontwikkelaar van het product, conform de Europese reglementering, moet opstellen. Het bevat essentiële informatie over een financieel product en wil beleggers helpen een doordachte beleggingsbeslissing te nemen en producten gemakkelijker met elkaar te vergelijken. Als dusdanig is het KID een nuttig document.

De FSMA voerde een kwalitatieve controle uit op een representatieve steekproefgroep van de KID’s voor verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten en gestructureerde producten.

Nadat de FSMA de gecontroleerde ontwikkelaars in het verleden individueel contacteerde, wil ze nu ook de financiële sector informeren over de belangrijkste en meest voorkomende vaststellingen en opmerkingen naar aanleiding van haar controle.

Uit die controle blijkt immers opnieuw dat de kwaliteit van de KID’s niet altijd toereikend is en dat de KID’s ook niet altijd voldoende duidelijke informatie bevatten over de kenmerken en risico’s van een financieel product. Het taalgebruik in de KID’s is vaak te technisch en moeilijk te begrijpen. Bovendien worden in de KID’s soms erg kleine lettertypes gebruikt, wat het lezen ervan bemoeilijkt. Het is natuurlijk de bedoeling dat de klanten de KID’s begrijpen zonder een vergrootglas en een financieel woordenboek te moeten gebruiken.

De naleving van de doelstellingen van de reglementering blijft dus een uitdaging voor de sector. De FSMA verwacht dan ook dat de ontwikkelaars zich blijven inspannen om hun klanten duidelijke en begrijpelijke documenten te bezorgen. Zij roept hen daarom op om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun KID’s en om de duidelijkheid en de begrijpelijkheid ervan te verbeteren zodat de retailbeleggers doordachte beleggingsbeslissingen kunnen nemen. De FSMA publiceert daarom een Feedback Statement met de belangrijkste conclusies van haar controle.

Zij zal de KID’s die haar worden bezorgd, ook in de toekomst aandachtig blijven onderzoeken. Daarbij zal zij in het bijzonder toezien op de naleving van de aandachtspunten die zij thans in haar Feedback Statement formuleert. Als de FSMA vaststelt dat er nog steeds inbreuken worden gepleegd op de bepalingen van de PRIIP’s-verordening, zal zij passende maatregelen nemen. De FSMA zal haar enforcementmaatregelen toespitsen op de inbreuken die rechtstreeks indruisen tegen de doelstellingen van de Europese wetgever, namelijk de beleggers in staat stellen producten te vergelijken en een doordachte beslissing te nemen. De FSMA is van oordeel dat een onleesbaar of onbegrijpelijk KID, in het bijzonder omtrent de werking van het product en de eraan verbonden risico's, duidelijk in strijd is met deze doelstellingen.