search_api_autocomplete
Home

Duurzaamheid: De FSMA publiceert een mededeling om de genoteerde vennootschappen te helpen zich voor te bereiden op nieuwe rapporteringsverplichtingen

Persbericht

De FSMA publiceert een nieuwe mededeling waarin ze de uitdagingen van de CSRD-richtlijn toelicht voor vennootschappen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt, met de bedoeling ze te helpen zich voor te bereiden op deze nieuwe reglementering voor duurzaamheidsrapportering.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD - 2022/2464/EU), die thans wordt omgezet in Belgisch recht, vormt een belangrijk onderdeel van het pakket regels over duurzame financiering. Deze richtlijn is de eerste schakel in een hele keten van regels. Ze legt aan een groot aantal ondernemingen de verplichting op om duurzaamheidsinformatie te publiceren. In haar toepassingsgebied vallen onder meer alle vennootschappen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt (behalve de micro-ondernemingen).

Voor hun rapportering zullen de vennootschappen nieuwe standaarden moeten hanteren: de European Standards for Sustainability Reporting (ESRS).

De nieuwe regels treden gefaseerd in werking. De eerste reeks genoteerde vennootschappen die volgens de CSRD zullen moeten rapporteren, is de groep die thans onderworpen is aan de Non Financial Reporting Directive (NFRD - 2014/95/EU). Nadien zijn de overige vennootschappen aan de beurt, volgens een precies tijdschema.

Als onderdeel van haar periodieke controles zal de FSMA de duurzaamheidsinformatie van de genoteerde vennootschappen controleren.

In de mededeling is het tijdschema opgenomen voor de toepassing van de CSRD. Daarnaast worden de krachtlijnen van de nieuwe informatieverplichtingen toegelicht, komen de nieuwe rapporteringsstandaarden aan bod en wordt verduidelijkt hoe de nieuwe informatieverplichtingen zich verhouden tot andere reglementeringen (de taxonomie, SFDR ...).

Met een al maar technischer wordende reglementering in volle ontwikkeling, is de mededeling opgesteld vanuit een didactische en praktische optiek. Ze bevat eenvoudige schema’s, voorbeelden (zoals de vereiste informatie over broeikasgasemissies) en een afsluitende samenvatting. Elk onderdeel wordt bovendien afgesloten met een kader waarin een aantal stappen worden vermeld die de vennootschappen kunnen ondernemen als voorbereiding.

De mededeling zal vooral nuttig zijn voor genoteerde vennootschappen die nog niet moeten rapporteren volgens de NFRD en dus nog geen niet-financiële rapportering hoeven op te stellen.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA: ’De financiële sector speelt een sleutelrol bij het faciliteren van de transitie naar een duurzame economie. De publicatie van betrouwbare duurzaamheidsinformatie door genoteerde vennootschappen vormt hierbij een essentieel vertrekpunt. Met haar mededeling wenst de FSMA de vennootschappen alvast wegwijs te maken in de nieuwe rapporteringsverplichtingen van de CSRD en de ESRS en bij te staan bij een correcte invulling hiervan.’