search_api_autocomplete
Home

FSMA past regels inzake short selling aan

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft beslist om de regels in verband met short selling van aandelen van Belgische financiële instellingen[1] vanaf 13 februari 2012 te wijzigen door het voorlopige regime dat netto-short posities verbood, te vervangen door de invoering van de meldplicht voor grote netto-short posities en de 'locate rule'.

Het verbod op netto-short posities op Belgische financiële aandelen, dat vanaf de start voorlopig was, werd op 12 augustus 2011 opgelegd, in overleg met meerdere Europese effectentoezichthouders, hoofdzakelijk leden van de Euronext-zone. Gelet op de verbeterde marktomstandigheden, zijn de bevoegde autoriteiten in de betrokken landen aan het evalueren of het nodig is om dit verbod te handhaven. In het kader van dat proces is het verbod in Frankrijk op 12 februari 2012 verstreken.  Voor haar beslissing heeft de FSMA onder andere rekening gehouden met de lagere volatiliteit van de markten en met de coherente aanpak binnen de Euronext-zone.

In afwachting van de inwerkingtreding op 1 november 2012 van de Europese verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie inzake short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps, zal het shorten van Belgische financials evenwel onderworpen zijn aan verschillende regels die rechtstreeks geïnspireerd zijn op de verordening en toelaten om geleidelijk van een voorlopig naar een permanent systeem over te schakelen.

In de nieuwe versie van de FAQ's over de regels inzake short selling van financiële aandelen die op 13 februari wordt gepubliceerd op de FSMA-website, wordt de meldplicht voor grote netto short posities in de Belgische financials, nu deze niet langer verboden zijn, terug van kracht.

Zoals vóór 12 augustus 2011 reeds het geval was, blijven er ook beperkingen gelden ten aanzien van "naked" short selling, die voortaan gebruik maken van de actiemiddelen die overeenkomen met de voornoemde Europese verordening. De verordening bevat met name een zogenaamde 'locate rule', op grond waarvan personen die aandelen verkopen zonder deze te bezitten of geleend te hebben, bepaalde schikkingen moeten treffen zodat ze redelijkerwijze mogen verwachten dat de verkochte aandelen tijdig zullen kunnen geleverd worden. Aldus wordt het risico op ongewenste marktverstoringen, zoals laattijdige leveringen, beteugeld.   

De FSMA blijft de ontwikkelingen op de markten van zeer nabij volgen. [1]     Dexia SA, Ageas NV/SA, KBC Groep NV en KBC Ancora CVA.