search_api_autocomplete
Home

FSMA-voorzitter verwelkomt nieuwe internationale Board voor duurzaamheidsverslaggevingsnormen

Persbericht
Jean-Paul Servais, Voorzitter van de FSMA

In het kader van de klimaatconferentie in Glasgow werd de oprichting aangekondigd van de International Sustainability Standards Board (ISSB). Deze Board gaat wereldwijde normen uitwerken die ondernemingen zullen hanteren wanneer ze rapporteren over klimaat- of andere duurzaamheidsaspecten. De FSMA-voorzitter, Jean-Paul Servais, zal via zijn voorzitterschap van de IFRS Foundation Monitoring Board mee toezicht houden op de ISSB en verwelkomt de oprichting ervan.

De Monitoring Board ziet toe op de goede werking van de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. Binnen de koepel van deze non-profitorganisatie situeert zich de International Accounting Standards Board (IASB). De IASB stelt de IFRS-standaarden op. Dat zijn internationale boekhoudregels voor verslaggeving in jaarverslagen en jaarrekeningen. De IFRS Foundation kondigde naar aanleiding van de klimaatconferentie in Glasgow de oprichting in zijn midden aan van een nieuwe organisatie, de ISSB. Deze heeft als missie om normen uit te werken voor de rapportering over duurzaamheidsaspecten.

De verschillende aspecten van duurzaamheid hebben een groeiend belang voor de waardering van ondernemingen. Daardoor is er vanuit de financiële markten ook een toenemende vraag naar een uniformere rapportering over deze impact. Het gaat bijvoorbeeld over de financiële impact van de klimaatverandering op een vennootschap. De normen die de ISSB gaat ontwikkelen, zijn voorbestemd de basis te vormen voor een dergelijke rapportering.

De ISSB zal voor de ontwikkeling van deze normen samenwerken met de IASB, om de coherentie met de bestaande boekhoudnormen te garanderen. Net zoals de IASB zal de ISSB onafhankelijk en volgens robuuste procedures standaarden uitwerken en tegelijk verantwoording afleggen aan de IFRS Foundation Board of Trustees, die op zijn beurt gecontroleerd wordt door de Monitoring Board, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende vooraanstaande marktregulatoren en overheden.

De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, is ook voorzitter van de Monitoring Board. In deze hoedanigheid en als ondervoorzitter van IOSCO, de wereldwijde organisatie van beurstoezichthouders verwelkomt hij de oprichting van de ISSB:

Rapportering door vennootschappen op basis van wereldwijd aanvaarde normen van hoge kwaliteit blijft essentieel voor efficiënte, faire en transparante financiële markten. Daarom verwelkom ik de oprichting van de ISSB en het samenbrengen van bestaande organisaties inzake duurzaamheidsrapportering binnen de ISSB, wat tegemoetkomt aan de vraag naar één wereldwijde rapporteringsbasis over duurzaamheidsaspecten. De Monitoring Board staat klaar om zijn mandaat uit te breiden naar de ISSB om te verzekeren dat zijn normen over duurzaamheidsaspecten onderworpen zijn aan dezelfde kwaliteitsgaranties als de IFRS-boekhoudnormen.

Voor meer informatie: