search_api_autocomplete
Home

Grondige hervorming van het toezicht op de bedrijfsrevisoren

Persbericht

Het toezicht op de bedrijfsrevisoren werd door de wet van 7 december 2016[1] grondig hervormd.

Bij deze hervorming werd een belangrijke taak toebedeeld aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dit College moet toezien op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de revisoren. Het kan administratieve maatregelen nemen en, via saisine van de sanctiecommissie van de FSMA, sancties opleggen aan revisoren bij een ontoereikende kwaliteit of bij inbreuken op het wettelijk en reglementair kader.

Dit College is sinds begin maart operationeel. Het Comité van het College is voor het eerst bijeengekomen op 9 maart 2017. Tijdens deze vergadering werd mevrouw Bénédicte Vessié verkozen tot voorzitter van het College.

Mevrouw Vessié is een voormalige bedrijfsrevisor. Sinds meer dan tien jaar oefent zij het beroep niet meer uit. Zij heeft zich sindsdien toegelegd op een academische loopbaan. Mevrouw Vessié is verbonden aan de UCL, afdeling Bergen (Fucam) waar zij interne controle en risicobeheer doceert met bijzondere aandacht voor de internationale auditnormen.

Het College is verder samengesteld uit:

  • De heer Gregory Demal
  • De heer Jean Hilgers
  • Mevrouw Sadi Podevijn
  • De heer Jo Swyngedouw
  • Mevrouw Greet T’Jonck

De operationele leiding van het College is in handen van de heer Hein Lannoy, secretaris-generaal.

Mevrouw Vessié verklaart naar aanleiding van haar aanstelling het volgende: ‘Het college van toezicht staat voor een belangrijke uitdaging om haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden overeenkomstig de Belgische en Europese regels op een professionele en doeltreffende wijze vorm en inhoud te geven. De wettelijke controleopdracht van de commissaris is een belangrijke hoeksteen van het vertrouwen dat moet bestaan in de relaties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en de andere stakeholders zoals beleggers, spaarders en consumenten. Het college zal er alles aan doen om de kwaliteit van deze revisorale controles te verzekeren en toe te zien op de onafhankelijkheid van de betrokken revisoren.

 

[1] Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het toezicht op de bedrijfsrevisoren.