search_api_autocomplete
Home

Hof van Cassatie verbreekt arrest Marktenhof waarbij een beslissing van de sanctiecommissie inzake marktmanipulatie was vernietigd

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

Bij arrest van 10 februari 2023 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep van de FSMA tegen het arrest van het Marktenhof van 23 maart 2022 gegrond bevonden. Dit arrest van het Marktenhof had de beslissing van 6 oktober 2020 van de sanctiecommissie van de FSMA waarbij een geldboete werd opgelegd voor een inbreuk op het verbod op marktmanipulatie, vernietigd. Het Hof van Cassatie vernietigt nu het arrest van het Marktenhof en verwijst de zaak naar het Marktenhof, anders samengesteld.

Het Hof van Cassatie volgt in haar arrest het enige middel dat de FSMA tegen het arrest van het Marktenhof had aangevoerd. Het eerste onderdeel van dat middel bestond er in essentie in dat het Marktenhof ten onrechte besloot tot een schending van het legaliteitsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht, in zoverre de FSMA niet beschikt over een voorafgaandelijk bekendgemaakt boetebeleid of draaiboek waarin het de criteria voor de toepassing van de straf nader concretiseert. Het tweede onderdeel van dat middel hield in dat het Marktenhof, door te oordelen dat het niet zou volstaan dat de vermeende overtreder zich kan verweren tegen de door het directiecomité gevorderde geldboete, maar dat daarbovenop de sanctiecommissie, voorafgaand aan het opleggen van de sanctie, de vermeende overtreder in kennis moet stellen van de sanctie die zij zich voorneemt toe te passen, de wettelijk verankerde organieke scheiding tussen enerzijds onderzoek en vervolging en anderzijds beslissing ten gronde die erop gericht is een onafhankelijke en onpartijdige behandeling van de zaak te waarborgen, miskent. Het Hof van Cassatie is de FSMA voor beide onderdelen gevolgd.