search_api_autocomplete
Home

Informatie over de vennootschap SFAM en de vennootschappen die banden hebben met SFAM

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De FSMA heeft kennisgenomen van de vordering van de rechtbank van Parijs tot gerechtelijke vereffening van vier vennootschappen gelinkt aan de verzekeringsmakelaar naar Frans recht SFAM: Indexia Group, Indexia développement, Hubside en Hubside Recycle.

Eerder, op 24 april 2024, beval de rechtbank van koophandel van Parijs ook de gerechtelijke vereffening van SFAM, een verzekeringstussenpersoon naar Frans recht behorend tot de groep Indexia. SFAM mocht eveneens in België activiteiten van verzekeringsdistributie uitoefenen via haar bijkantoor, op grond van haar toelating als verzekeringstussenpersoon van de Franse autoriteiten. Die toelating werd op 25 april 2023 geschorst.

Eerder genomen maatregelen door de FSMA 

Sinds 2022 nam de FSMA reeds tal van initiatieven zowel in verband met de verzekeringsovereenkomsten die bij de verkoop van multimedia-apparaten worden gecommercialiseerd, als ten aanzien van SFAM of haar satellietentiteiten. Laatstgenoemden zijn verzekeringstussenpersonen naar buitenlands recht die actief zijn op de Belgische markt, en waarop het toezicht in hoofdzaak door de toezichthouder van hun land van herkomst wordt uitgeoefend. 

Naar aanleiding van de vaststellingen tijdens inspecties bij verschillende verkooppunten in België verbood de FSMA de vennootschap Switch Holding NV op 2 maart 2022 om verzekeringsproducten te commercialiseren op Belgisch grondgebied. De inspecties betroffen de niet-naleving van bepaalde wettelijke of reglementaire bepalingen, met name op het vlak van de informatieverstrekking aan de cliënt en de gedragsregels.

In het verlengde van dat verbod heeft Hubside.Store.Belgium NV haar inschrijving als verzekeringstussenpersoon op 3 maart 2022 stopgezet.

Op 17 mei 2023 informeerde de FSMA het publiek over de schorsing van de activiteiten van SFAM door de Franse autoriteiten. Concreet betekent dit dat het noch SFAM, noch enige andere entiteit die aan de groep Indexia is gelieerd, bv. Celside, Cyrana, Hubside.Store, Foriou, enz., nog langer is toegestaan om enige activiteit van verzekeringsdistributie uit te oefenen in België. Deze schorsing had echter geen impact op de andere door SFAM aangeboden diensten die dus geen betrekking hadden op verzekeringsproducten. 

In het verlengde van de huidige recente gerechtelijke procedures blijft de FSMA dit dossier en de impact van die vereffeningsprocedures op het beheer van de betrokken verzekeringsovereenkomsten actief opvolgen. Zo kan de FSMA erop toezien dat de rechten van de in België gevestigde toetreders tot de verzekeringscontracten worden gerespecteerd. 

Verbod op bepaalde multimediaverzekeringsovereenkomsten

De FSMA heeft de stappen die ze onderneemt niet beperkt tot het individuele geval van SFAM. Ze heeft ook een reglement uitgewerkt waarmee het in België verboden is om verzekeringsovereenkomsten met een variabele premie te commercialiseren bij de verkoop van multimediatoestellen. Dat reglement is in november 2022 in werking getreden.

Inspecties van de FSMA hadden immers ernstige knelpunten aan het licht gebracht, meer bepaald bij de commercialisering van verzekeringsovereenkomsten die werden aangeboden bij de aankoop van multimediaproducten.

Om klanten te overhalen om een verzekeringsovereenkomst te sluiten, zetten verkopers vooral de gratis dekking in de eerste maand en de mogelijkheid om het contract in die periode op te zeggen in de verf. Deze verkooptechniek staat haaks op de verplichting voor verkopers om na te gaan of de aangeboden verzekeringsovereenkomsten aansluiten bij de verlangens en behoeften van hun klanten en om enkel verzekeringsovereenkomsten voor te stellen die daarmee in overeenstemming zijn. Bovendien is het voor klanten bij het sluiten van een overeenkomst niet duidelijk hoeveel ze uiteindelijk moeten betalen voor hun verzekering. De geleidelijke stijging van de maandelijkse betalingen heeft tot gevolg dat klanten hierop geen duidelijk zicht krijgen.

Daarom besloot de FSMA om de commercialisering in België van dergelijke contracten bij consumenten per reglement te verbieden.

Heeft u nog vragen?

Als u ter zake nog vragen heeft, verwijzen wij u graag door naar de FAQ’s op de website van de FSMA. U vindt daar onder meer toelichting bij thema’s zoals de betwisting van een betaling via domiciliëring, de (in voorkomend geval, unilaterale) verhoging van de verzekeringspremie, uw rechten als consument, ...

Gelieve ook de website van de FSMA geregeld te consulteren voor bijkomende informatie.

U vindt eveneens meer informatie op Wikifin.be, de website van de FSMA over financiële educatie.