search_api_autocomplete
Home

Kennisgeving van een vrijwillig openbaar aanbod in contanten door Couckinvest NV op de aandelen en warrants uitgegeven door Omega Pharma NV

Persbericht

KENNISGEVING GEMAAKT DOOR DE Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 1 september 2011 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Couckinvest NV, met maatschappelijke zetel te Waregemstraat 26, 8570 Anzegem (Vichte), RPR nummer 0439.658.834 (Kortrijk) om een vrijwillig openbaar aanbod in contanten uit te brengen tot aankoop van de aandelen en warrants uitgegeven door Omega Pharma NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Venecoweg 26, 9810 Nazareth, RPR nummer 0431.676.229 (Gent).

Het Bod strekt zich uit tot alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Omega Pharma NV vertegenwoordigen, en die nog niet in het bezit zijn van de Couckinvest NV of van Omega Pharma NV. Voor elk aandeel wordt 36,00 EUR in contanten aangeboden.

Het Bod strekt zich eveneens uit tot alle door Omega Pharma NV uitgegeven en nog uitstaande warrants. Voor de warrants wordt de volgende biedprijs in contanten aangeboden:

Aanbiedingsdatum Aantal uitstaande warrants Biedprijs (EUR per Warrant)
15/05/2003 5.275 15,52
16/12/2003 3.750 11,48
10/02/2005 600 0,26
10/02/2005 21.788 0,26
10/02/2005 11.576 0,26
28/03/2006 8.000 0,01
05/02/2007 45.000 0,01
01/08/2008 5.100 10,34
01/08/2008 129.175 10,34
07/10/2009 30.700 9,01
31/12/2010 16.000 5,34

Totaal

276.964

 

Het Bod is onderworpen aan drie opschortende voorwaarden, met name:

(i)            ingevolge het Bod verwerft de Bieder (samen met Omega Pharma en andere met de Bieder verbonden personen en in onderling overleg handelende partijen) minimum 90% van het totale aantal aandelen van Omega Pharma;

(ii)           de Europese Commissie heeft een beslissing genomen in de zin van artikel 6 (1) (a) of artikel 6 (1) (b) van de Verordening (EG) 139/2004 (zoals gewijzigd) (de “EG Concentratieverordening”) of wordt geacht een beslissing te hebben genomen op grond van artikel 10 (6) van de EG Concentratieverordening;

(iii)          het zich niet voordoen, gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode worden aangekondigd, van een gebeurtenis buiten de controle van de Bieder die een belangrijke nadelige impact heeft of redelijkerwijs kan hebben op de financiële situatie en/of de vooruitzichten van Omega Pharma, of op Omega Pharma’s beurswaarde, als een vennootschap die deel uitmaakt van de Bel-20 index; met dien verstande dat onder dergelijke gebeurtenis zal worden begrepen (i) enig feit of omstandigheid, die op zich of samen met enig ander feit of gebeurtenis, een negatieve impact van meer dan 10% heeft of redelijkerwijs zou hebben (waarbij de waarschijnlijkheid dat het feit of de omstandigheid redelijkerwijs een negatieve impact zou hebben dient te worden bevestigd door een onafhankelijke expert) op de EBITDA van Omega Pharma, zoals gedefinieerd in het laatste jaarverslag (in vergelijking met de EBITDA die Omega Pharma heeft gerealiseerd in de twaalf (12) maanden periode voorafgaand aan 30 juni 2011), en/of (ii) een terugval van de slotkoers van de Bel-20 index met meer dan 10% in vergelijking met de slotkoers van de Bel-20 index op de dag voorafgaand aan de datum van aankondiging van het Bod.

Deze opschortende voorwaarden zijn bepaald in het uitsluitende voordeel van de Bieder die daarvan, geheel of gedeeltelijk, kan afstand doen.

De bieder heeft de intentie om over te gaan tot een bod tot uitkoop in de zin van artikel 42 e.v. van voornoemd koninklijk besluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen voor zover aan de vereiste voorwaarden voldaan is.”