search_api_autocomplete
Home

Kennisgeving van een vrijwillig openbaar aanbod in contanten door Tavares NV op de aandelen en de warrants uitgegeven door Transics International NV

Persbericht

KENNISGEVING GEMAAKT DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE UITKOOPBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 24 april 2012 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Tavares NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Kapitein Maenhoutstraat 77B, 9830 Sint-Martens-Latem en met ondernemingsnummer 0845.277.004) om een vrijwillig openbaar aanbod in contanten uit te brengen op de aandelen en de warrants uitgegeven door Transics International NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Ter Waarde 91, 8900 Ieper, met ondernemingsnummer 0881.300.923).

Het voorgenomen overnamebod heeft betrekking op alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Transics International NV vertegenwoordigen en die nog niet in het bezit zijn van Tavares NV of haar verbonden personen (met inbegrip van Creafund Transics Shares Stille Maatschap, de heer Walter Mastelinck en de heer Ludwig Lemenu). Voor elk aandeel wordt 7.10 EUR in contanten geboden.

Het overnamebod heeft eveneens betrekking op alle nog uitstaande warrants van Transics International NV (die allen zijn uitgegeven op 15 mei 2009). Voor elke warrant wordt 3.03 EUR in contanten geboden.

Het overnamebod is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden, die bepaald zijn in het uitsluitend voordeel van Tavares NV, die daarvan, geheel of gedeeltelijk, afstand kan doen:

  • ingevolge het overnamebod zal Tavares NV (samen met haar verbonden personen) minimum 90% van het totale aantal effecten met stemrecht van Transics International NV aanhouden; en

  • het zich niet voordoen, gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode worden aangekondigd, van een terugval van de slotkoers van de Bel-20 index met meer dan 10% in vergelijking met de slotkoers van de Bel-20 index op de dag voorafgaand aan de dag waarop Tavares NV de kennisgeving van haar intentie om het overnamebod uit te brengen heeft ingediend bij de FSMA in overeenstemming met artikel 5 van het Overname-KB (i.e. 2,191.40 punten); met dien verstande dat Tavares NV slechts kan beslissen om haar overnamebod in te trekken omwille van een daling van de slotkoers van de Bel-20 index onder de 1,972.26 punten, op voorwaarde dat, en zolang als, de slotkoers van de Bel-20 index lager is dan 1,972.26 punten. Indien Tavares NV niet beslist haar overnamebod in te trekken op een ogenblik waarop de slotkoers van de Bel-20 index minder dan 1,972.26 punten bedraagt en deze slotkoers vervolgens terug boven dit niveau uitstijgt, zal Tavares NV zich nadien niet meer kunnen beroepen op deze eerdere en tijdelijke daling van de Bel-20 index. De eventuele beslissing van Tavares NV om haar overnamebod te handhaven tijdens een periode waar de slotkoers van de Bel-20 index tijdelijk gedaald is onder de 1,972.26 punten, doet geen afbreuk aan het recht van Tavares NV om alsnog de voorwaarde in te roepen en haar overnamebod in te trekken, indien de Bel-20 index slotkoers, na een heropleving, vervolgens opnieuw onder 1,972.26 punten zou dalen.

Tavares NV heeft de intentie om over te gaan tot een uitkoopbod in de zin van artikel 42 e.v. van voornoemd koninklijk besluit en artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen voor zover aan de vereiste voorwaarden is voldaan.