search_api_autocomplete
Home

Kennisgeving van een vrijwillig voorwaardelijk hoger overnamebod door Crédit Mutuel Nord Europe Belgium (CMNE Belgium) op alle uitstaande maatschappelijke aandelen van Antwerps Beroepskrediet (ABK)

Persbericht
KENNISGEVING OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 17, TWEEDE LID, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) maakt, met toepassing van artikel 17, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij op 16 juni 2011 ontving. Deze kennisgeving houdt verband met de beslissing van de naamloze vennootschap Crédit Mutuel Nord Europe Belgium (CMNE Belgium) om haar vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod van 15 april 2011 op alle aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Antwerps Beroepskrediet (ABK) in te trekken.

CMNE Belgium heeft die beslissing om haar bod in te trekken genomen na de publicatie door Bank J. Van Breda & C° op 15 juni 2011 van een derde aanvulling op haar prospectus van 22 maart 2011 over haar openbaar tegenbod tot aankoop van alle door ABK uitgegeven aandelen die zij nog niet in haar bezit had.

In die aanvulling op haar prospectus bevestigt Bank J. Van Breda & C° dat zij haar aandelen in ABK in geen geval in het voorwaardelijk bod van CMNE Belgium zal inbrengen. Bovendien verklaart zij dat zij zich er ten aanzien van de vroegere A-vennoten trouwens contractueel toe heeft verbonden om de van hen gekochte ABK-aandelen niet aan een hogere prijs over te dragen vóór 1 januari 2012.

CMNE Belgium heeft daarop vastgesteld dat de aan haar bod verbonden voorwaarde, nl. de verwerving, via haar bod, van 50 % + 1 van de stemmen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van ABK noch vandaag, noch tegen de datum waarop de aanvaardingsperiode van haar hoger bod verstrijkt, kan worden gerealiseerd.

Rekening houdend met het feit dat die elementen uitzonderlijke omstandigheden vormen die de verwezenlijking van het bod op objectieve gronden en buiten de wil van de bieder verhinderen, heeft de FSMA, conform artikel 17, eerste lid, 4°, van voornoemd koninklijk besluit, beslist om CMNE Belgium toestemming te verlenen voor de intrekking van haar bod.