search_api_autocomplete
Home

Leden van de FSMA-sanctiecommissie benoemd

Persbericht

De leden van de nieuwe sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn benoemd. De benoemingen komen er als gevolg van de wijzigingen in de administratieve sanctieprocedure en in de regels over de samenstelling van de sanctiecommissie.

De sanctiecommissie is binnen de FSMA als autonoom orgaan belast met het opleggen van administratieve geldboetes bij niet-naleving van de regelgeving waarop de FSMA toeziet. De beslissingen van de sanctiecommissie worden bekendgemaakt op de website van de FSMA, ook als er geen sanctie is of beroep wordt aangetekend.

De wet van 2 juli 2010 die het financieel toezicht in België hervormd heeft, heeft met ingang van 15 juli 2011, zowel de sanctieprocedure als de samenstelling van de sanctiecommissie gewijzigd. De sanctiecommissie telt voortaan tien leden.

Van die tien leden zijn er zes magistraat: twee (ere)staatsraden die zijn voorgedragen door de eerste voorzitter van de Raad van State; twee (ere)raadsheren bij het Hof van Cassatie, op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie; en twee magistraten die geen raadsheren zijn bij het Hof van Cassatie of het hof van beroep van Brussel.

De benoeming van de leden van de sanctiecommissie gebeurt bij koninklijk besluit. Het koninklijk besluit van 26 september 2011 over de benoemingen is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 3 oktober 2011.

De volgende personen werden benoemd tot lid van de sanctiecommissie van de FSMA:

 • de heer Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Raad van State, hoogleraar VUB, voorgedragen door de eerste voorzitter van de Raad van State,
 • de heer Philippe QUERTAINMONT, kamervoorzitter, Raad van State, hoogleraar ULB, voorgedragen door de eerste voorzitter van de Raad van State,
 • de heer Luc HUYBRECHTS, emeritus afdelingsvoorzitter, Hof van Cassatie, eredocent Universiteit Antwerpen, voorgedragen door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie,
 • de heer Claude PARMENTIER, emeritus afdelingsvoorzitter, Hof van Cassatie, voorgedragen door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie,
 • de heer Michel ROZIE, eerste voorzitter Hof van Beroep Antwerpen, docent VUB,
 • mevrouw Hamida REGHIF, magistraat rechtbank van eerste aanleg, assistent ULB,
 • de heer Guy KEUTGEN , professor emeritus van de Université Catholique de Louvain, en erevoorzitter Cepina/Cepani,
 • de heer Pierre NICAISE, docent Université Catholique de Louvain en erevoorzitter Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat,
 • de heer Reinhard STEENNOT, professor Universiteit Gent,
 • de heer Dirk VAN GERVEN, stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten van Brussel.

*
*      *

De nieuwe sanctieprocedure voert een aantal nieuwigheden in om de afwikkeling van de sanctiedossiers te bespoedigen en de effectiviteit en transparantie van het handhavingsproces te verhogen, met een groter ontradend effect tot gevolg.

Zo beslist de secretaris-generaal in zijn hoedanigheid van auditeur voortaan zelf om een onderzoek op te starten. Op basis van het door de auditeur, na afloop van het onderzoek, opgesteld verslag zal het directiecomité beslissen over de gevolgen die het hieraan verleent. Het directiecomité beschikt over volgende mogelijkheden:

 • de zaak klasseren zonder gevolg;
 • een minnelijke schikking aanvaarden;
 • een beslissing nemen tot het instellen van een administratieve sanctieprocedure. In dat geval worden de grieven en het onderzoeksverslag van de auditeur overgemaakt aan de sanctiecommissie.  Indien bovendien uit het onderzoek van de auditeur blijkt dat er mogelijk strafrechtelijke inbreuken werden gepleegd, wordt het parket hiervan op de hoogte gebracht.

De sanctiecommissie zal na een tegensprekelijk debat beslissen over het al dan niet opleggen van een administratieve geldboete, en zal haar beslissingen bekendmaken. Tegen haar beslissingen is hoger beroep mogelijk bij het Hof van Beroep te Brussel.