Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - IBP Veldkant

Persbericht
News article
19/03/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 10.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de laattijdige aangifte van gegevens over aanvullende pensioenen door de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Veldkant (IBP Veldkant).

Deze pensioeninstelling had niet tijdig de rekeningstanden van haar aangesloten leden ingevoerd in DB2P.

Deze databank verzamelt alle gegevens over aanvullende pensioenen. Pensioeninstellingen zijn verplicht om alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de aanvullende pensioenen mee te delen aan DB2P.

Dat betekent concreet dat ze de rekeningstanden per 1 januari van een kalenderjaar uiterlijk 30 september van hetzelfde kalenderjaar moeten overmaken.

IBP Veldkant beheert de pensioenrechten van een 60-tal werknemers en van een tiental zelfstandige bedrijfsleiders. Voor het jaar 2017 bleek dat de pensioeninstelling hun rekeningstanden niet tijdig had ingediend. Ze maakte de gegevens voor de werknemers pas in december 2017 over aan DB2P. Die van zelfstandige bedrijfsleiders volgden pas in mei 2018.

De gegevens kwamen respectievelijk drie maanden (voor de werknemers) en acht maanden (voor de zelfstandige bedrijfsleiders) te laat. De kleine pensioeninstelling weet de laattijdige aangifte aan de ongeplande afwezigheid van een medewerker.

De FSMA stelde een procedure in tegen IBP Veldkant voor de laattijdige aangiftes. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 10.000 euro en een nominatieve publicatie op de FSMA-website.

IBP Veldkant is vanaf 1 januari 2019 in vereffening gesteld. Alle rechten en plichten die voortvloeien uit de door haar beheerde pensioentoezeggingen zijn overgedragen naar andere pensioeninstellingen.

IBP Veldkant verbindt zich ertoe om het bedrag van 10.000 euro op geen enkele manier door te rekenen aan de voormalige aangeslotenen.

U kan de volledige tekst van deze minnelijke schikking raadplegen op de website van de FSMA.