search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Axa Bank Belgium

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 500.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de niet-naleving van bepaalde MiFID-gedragsregels en organisatieregels in verband met de geschiktheid en passendheid van de verstrekte diensten (zorgplicht).

Axa Bank Belgium is een kredietinstelling naar Belgisch recht, die ten tijde van de onderzochte feiten beleggingsdiensten, waaronder beleggingsadvies, verleende aan niet-professionele beleggers. Zij moest dus de destijds geldende reglementering in het kader van MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) respecteren.

Die MiFID-reglementering bepaalt onder meer dat bij het verstrekken van beleggingsadvies informatie ingewonnen moet worden over de beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en de kennis en ervaring van klanten om te kunnen beoordelen of bepaalde transacties geschikt zijn. Daarnaast omvat MiFID ook regels inzake passende bedrijfsorganisatie, interne controle en het bewaren van bepaalde gegevens.

De FSMA heeft een onderzoek gevoerd naar de naleving van deze MiFID-regels. Daaruit bleek onder meer dat de vragenlijst die Axa Bank gebruikte om de kennis en ervaring van de klanten te testen, een aantal belangrijke beleggingsrisico’s niet aan bod liet komen en geen onderscheid maakte tussen bepaalde categorieën van beleggingsproducten. Ook bij de beoordeling van de ervaring en de geschiktheid, bij de interne controles op het systeem en bij de bewaring van de gegevens werden tekortkomingen vastgesteld.

Op basis van haar onderzoek kwam de FSMA tot de conclusie dat Axa Bank Belgium tekort is geschoten op meerdere MiFID-bepalingen. Het gaat onder meer om de informatie-inwinning met betrekking tot kennis en ervaring, de toetsing van de geschiktheid van transacties, de interne controles op het systeem en de bewaring van gegevens. Axa Bank Belgium heeft ondertussen haar regelingen, systemen en procedures die verband houden met de betrokken aspecten bijgestuurd en versterkt.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking en de betaling van 500.000 euro. De minnelijke schikking wordt op de website van de FSMA nominatief bekendgemaakt.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkenen meewerken aan het onderzoek.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.