search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met verzekeringstussenpersoon Lardenoit Insurance

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 5.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking is de laattijdige aanmelding van bepaalde medewerkers, met name personen in contact met het publiek (PCP’s), bij de FSMA.

Lardenoit Insurance is een vennootschap die ingeschreven is in het register van de verzekeringstussenpersonen. Verzekeringstussenpersonen zijn verplicht om hun inschrijvingsdossier bij de FSMA onverwijld en permanent actueel te houden, onder meer door wijzigingen in het aantal PCP’s onmiddellijk door te geven. Deze informatie is belangrijk voor het toezicht van de FSMA.

Op 1 februari 2017 nam Lardenoit Insurance vier PCP’s in dienst. Zijn aantal PCP’s verhoogde vervolgens in de loop van 2017 verder tot acht. Lardenoit Insurance deelde deze wijzigingen van zijn aantal PCP’s niet mee aan de FSMA.

Pas op 7 juni 2019 stelde de verzekeringstussenpersoon de FSMA op de hoogte van de wijzigingen en actualiseerde hij zijn inschrijvingsdossier. Door de laattijdige aanmelding van het aantal PCP’s had de FSMA geen correct beeld van zijn activiteiten en de daarmee verbonden risico’s. Bovendien droeg Lardenoit Insurance te weinig bij in de werkingskosten van de FSMA.

De FSMA stelde een onderzoek in naar deze feiten. Op grond van haar onderzoeksdossier oordeelde de FSMA dat Lardenoit Insurance een inbreuk pleegde op de verplichting om zijn inschrijvingsdossier onverwijld en permanent actueel te houden.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 5.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken onderneming meewerkt aan het onderzoek. De volledige tekst van deze minnelijke schikking vindt u terug op de website van de FSMA.