search_api_autocomplete
Home

Moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde financiële producten

Persbericht

De FSMA publiceert op haar website de lijst van de kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen die tot op heden tot het moratorium zijn toegetreden. Op 29 juli 2011 zijn alle representatieve actoren uit zowel de bank- als de verzekeringssector die actief zijn op het vlak van de distributie van gestructureerde producten, tot het moratorium toegetreden. Bepaalde ondernemingen hebben bekendgemaakt niet te zullen toetreden omdat zij geen gestructureerde producten commercialiseren en het moratorium dus niet op hen van toepassing is.

Wat de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekeringstussenpersonen betreft, kan er, op grond van de vergevorderde contacten met de betrokken beroepsverenigingen, worden van uitgegaan dat zij op 1 september 2011 tot het moratorium zullen toetreden. Die datum kan worden verklaard door het grote aantal betrokken partijen.

Verder publiceert de FSMA op haar website een aanvulling bij de FAQ's over het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten. In die aanvulling worden een aantal vragen van de sector beantwoord over de praktische toepassing van het moratorium. Doelstelling van de publicatie van de FAQ's is bij te dragen tot een grotere voorspelbaarheid van het optreden van de FSMA en een gelijke behandeling van de actoren te garanderen.

Belangrijk om weten is dat de distributeurs er zich, volgens het vrijwillige moratorium, toe verbinden geen producten te commercialiseren die, op grond van een door de FSMA voorgestelde test, als bijzonder ingewikkeld kunnen worden gekwalificeerd. Het moratorium betreft enkel de producten die na 1 augustus 2011 worden gecommercialiseerd, en houdt geenszins een beoordeling in van de producten die vóór die datum werden gecommercialiseerd.

Het moratorium is een eerste stap in een proces dat moet leiden tot de goedkeuring van een reglement op de commercialisering van ingewikkelde producten. Vervolgens wordt een open consultatie georganiseerd over de criteria die in het reglement zullen worden ingeschreven. Die consultatie vangt weldra aan en loopt tot 15 oktober 2011. De ontwerptekst van het reglement zal wellicht tegen het einde van het jaar worden voorgesteld.

Jean-Paul Servais, Voorzitter van de FSMA, verklaart zich erover te verheugen dat de overgrote meerderheid van de actoren van de financiële sector tot het door de FSMA voorgestelde moratorium is toegetreden: "Alle representatieve actoren uit zowel de bank- als de verzekeringssector die actief zijn op het vlak van de distributie van gestructureerde producten, zijn tot het moratorium toegetreden. Dit bewijst dat de financiële sector, op een wijze die getuigt van burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel, lering wil trekken uit de crisis van 2008 en zich aansluit bij de positieve stappen die worden ondernomen om bij te dragen tot het herstel van het vertrouwen van het publiek in de financiële sector."