search_api_autocomplete
Home

Niet-financiële rapportering: vooruitgang, maar nog marge voor verbetering

Persbericht

De Belgische genoteerde vennootschappen rapporteren nu beter over niet-financiële informatie dan twee jaar geleden. Maar er blijven aandachtspunten en marge voor verbetering. Dat blijkt uit een omvattende studie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die ook aanbevelingen formuleert om verdere vooruitgang te boeken.

Niet-financiële informatie gaat over uiteenlopende thema’s zoals milieu, klimaat, sociale- en personeelsaangelegenheden, mensenrechten en corruptiebestrijding. In tegenstelling tot financiële rapportering is de rapportering over deze thema’s een relatief nieuwe vereiste. De vennootschappen maken dan ook een leerproces door in de wijze van rapportering.

In haar studie van maart 2019 maakte de FSMA een eerste stand van zaken van de niet-financiële rapportering bij grote beursgenoteerde vennootschappen in België. Sinds de vorige studie is de duurzaamheidsrapportering sterk geëvolueerd. Onder meer om die reden maakt de FSMA twee jaar later opnieuw de balans op van de niet-financiële rapportage door de genoteerde vennootschappen.

De opvolgingsstudie gaat vooreerst na op welke domeinen er vooruitgang is geboekt en waar er marge voor verbetering blijft bestaan. De studie moet de betrokken vennootschappen ook houvast bieden bij de opstelling van een kwaliteitsvolle NFI-verklaring en formuleert daartoe aanbevelingen en haalt goede praktijken aan.

Rapportering is beter op belangrijke domeinen

Uit de studie blijkt dat de vennootschappen in twee jaar tijd een groeitraject hebben doorgemaakt. Zo is op belangrijke domeinen de niet-financiële rapportering gevoelig verbeterd. Bijvoorbeeld inzake het gevoerde milieu- en personeelsbeleid. De niet-financiële informatie is kwalitatiever geworden en is specifieker gericht op de voor die vennootschap essentiële punten. Vennootschappen stellen ook meer dan voorheen becijferde doelstellingen voorop voor de niet-financiële thema’s. Een grote meerderheid van de vennootschappen heeft een interne gedragscode of ethische code opgesteld.

Maar er blijft ruimte voor verbetering

Er is echter nog ruimte voor verbetering. Zo wordt niet over alle (onderdelen van de) niet-financiële thema’s even uitvoerig gerapporteerd. Mensenrechten- en anticorruptie-aspecten zijn vaak minder grondig uitgewerkt, net als de beschrijving van de belangrijkste risico’s. De NFI-verklaringen zijn vaak nog te weinig evenwichtig: er bestaat een neiging om de gunstige elementen op de voorgrond te brengen en weinig of geen aandacht te besteden aan de minder positieve elementen.

Verschillen in kwaliteit van rapportering vermijden

Daarnaast is het belangrijk dat alle genoteerde vennootschappen op een kwalitatief voldoende hoog niveau informatie verstrekken. Een kloof waarbij de goede leerlingen steeds beter worden en de minder sterke leerlingen achterop hinken moet vermeden worden. Uit de studie blijkt dat de vennootschappen van de BEL 20 in het algemeen een meer volledige en specifieke niet-financiële informatie verschaffen dan de overige vennootschappen.

‘Met deze studie wenst de FSMA alle betrokken vennootschappen te kunnen helpen om de kwaliteit van hun niet-financiële rapportering te verbeteren,’ aldus Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA.