search_api_autocomplete
Home

Nieuwe brochure over de beleggersbeschermingsregels (MiFID II)

Persbericht
MiFID: cover van de brochure over de beleggersbeschermingsregels (MiFID II)

De FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, publiceert een nieuwe educatieve brochure met een samenvatting van de regels die uit MiFID I en MiFID II voortvloeien. De brochure is bedoeld om de consumenten beter vertrouwd te maken met hun rechten en met de verplichtingen die de ondernemingen moeten naleven wanneer zij beleggingsdiensten verstrekken.

De afkorting ‘MiFID’, die voor ‘Markets in Financial Instruments Directive’ staat, verwijst naar de Europese Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Die Europese wetgevende tekst, die in 2007 in werking is getreden, regelt de diensten die de gereglementeerde ondernemingen[1] verstrekken met betrekking tot financiële instrumenten (beleggingsdiensten). Een van de belangrijkste doelstellingen van de richtlijn is de harmonisatie van de beleggersbescherming in Europa. De MiFID II-richtlijn, die in 2018 in werking is getreden, scherpt de MiFID I-richtlijn aan.

De FSMA houdt toezicht op de naleving van de gedragsregels door de gereglementeerde ondernemingen. In het kader van die opdracht voert zij inspecties uit om te controleren of de gereglementeerde ondernemingen de geldende regels naleven wanneer zij beleggingsdiensten verstrekken aan hun cliënten. Als de FSMA tekortkomingen vaststelt, kan zij bevelen uitvaardigen, punctuele maatregelen vorderen, en aanbevelingen of aandachtspunten formuleren.

Parallel met haar optreden ten aanzien van de actoren van de sector, zorgt de FSMA er ook voor dat de consumenten degelijk over hun rechten worden geïnformeerd. Zij moeten toegang hebben tot een correcte financiële dienstverlening en financiële producten kunnen kopen die bij hun wensen en behoeften aansluiten. Daarom besteedt de nieuwe FSMA-brochure aandacht aan de verschillende beleggersbeschermingsmechanismen die MiFID I en MiFID II hebben ingevoerd.

De brochure vat de verschillende verplichtingen samen die de ondernemingen zowel voor, als tijdens en na de belegging door de cliënt moeten nakomen.

In functie van het soort dienst dat de cliënt vraagt (aan- of verkooporder van een financieel product, beleggingsadvies of vermogensbeheer), zullen verschillende beschermingsniveaus gelden. Voor bepaalde transacties zal de onderneming tot de loutere uitvoering overgaan, terwijl zij voor andere transacties een geschiktheids- of passendheidstoetsing zal moeten uitvoeren.

De brochure beschrijft verder in detail welke informatie voor, tijdens en na een transactie aan de cliënt moet worden verstrekt. Ook besteedt zij aandacht aan de voor de ondernemingen geldende verplichtingen inzake voorkoming van belangenconflicten, inducements en behandeling van klachten.

De brochure is in het Nederlands, het Frans en het Engels beschikbaar op de website van de FSMA.

 


[1] 'Gereglementeerde ondernemingen' verwijst o.a. naar de kredietinstellingen, de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de beursvennootschappen.