search_api_autocomplete
Home

Onvoorwaardelijk openbaar ruilbod van Kinepolis Group NV op obligaties Kinepolis Group NV

Persbericht
KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 juncto 46 en 47 van voornoemd besluit, op 12 mei 2015 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Kinepolis Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, met maatschappelijke zetel te Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel, België en met correspondentieadres Moutstraat 132-146, 9000 Gent, België (en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0415.928.179) om een onvoorwaardelijk openbaar overnamebod tot omruiling uit te brengen op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN BE0002183490) met vervaldatum 6 maart 2019 en uitgegeven op 6 maart 2012 (de "Bestaande Obligaties"), in ruil voor door Kinepolis Group NV nieuw uit te geven 4,000% vastrentende obligaties (ISIN BE0002228949) met vervaldatum 9 juni 2023 (de "Nieuwe Obligaties'') (hierna het "Ruilbod").

Voor elke Bestaande Obligatie die in het Ruilbod wordt ingebracht, zal één Nieuwe Obligatie worden uitgegeven en afgeleverd. De verlopen interest op de Bestaande Obligaties (sinds 6 maart 2015 tot en met 8 juni 2015) die worden ingebracht in het ruilbod (zijnde EUR 12,33 per Bestaande Obligatie), zal worden betaald op 9 juni 2015.

Elke Nieuwe Obligatie zal een nominale waarde hebben van EUR 1.000 met een bruto vaste rentevoet van 4,000% per jaar. De bruto vaste jaarlijkse rentevoet bestaat uit de som van (i) 2,754% (de bruto interestvoet die van toepassing zou zijn indien de Nieuwe Obligaties a pari door Kinepolis Group NV werden uitgegeven op een stand-alone basis (met uitsluiting van enige toepasselijke plaatsingsvergoeding)), (ii) 1,410% (de overdracht en spreiding van de latente meerwaarde op de Bestaande Obligaties over de achtjarige looptijd van de Nieuwe Obligaties) en (iii) 0,100% (de aanmoedigingspremie), verminderd met (iv) 0,264% (de plaatsingsvergoeding).

Het netto actuarieel rendement van de Nieuwe Obligaties, berekend vanuit economisch oogpunt, voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de directe belastingen die verschuldigd zijn door de beleggers op 12 mei 2015, inclusief de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 1,655 % per jaar (berekend op basis van onder andere de referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 110,00% op 12 mei 2015 en in de veronderstelling dat de Nieuwe Obligaties tot op hun vervaldatum worden aangehouden).