search_api_autocomplete
Home

Openbaar inkoopbod van Foyer S.A op Foyer S.A

Persbericht
KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

Overeenkomstig artikel 7, al. 1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (B.S. 23.V.2007) (het KB OOB) maakt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het KB OOB, op 19 mei 2014 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Foyer S.A., een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue Léon Laval, 12, L-3372 Leudelange (Groothertogdom Luxemburg), ingeschreven bij het Handels- en Vennootschappenregister (Registre de Commerce et des Sociétés) te Luxemburg onder nummer B 67199 (Foyer S.A.), om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar inkoopbod uit te brengen (het OIB) op maximaal 1.220.369 aandelen (i.e. circa 14 % van de uitgegeven aandelen) (de Aandelen), met dien verstande dat de Aandelen toegelaten zijn tot de gereglementeerde markten van de Luxemburgse Beurs (Bourse de Luxembourg) (onder de ticker FOYE) en Euronext Brussels (onder de ticker FOY) (ISIN LU0112960504).

Voor elk Aandeel verworven in het kader van het OIB is de aangeboden tegenprestatie gelijk aan 86,02 euro (bruto) in contanten.

De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Foyer Finance S.A., de controlerende aandeelhouder die 7.141.655 Aandelen bezit, gelijk aan een participatie van 79,36 % in het maatschappelijk kapitaal van Foyer S.A., en Luxempart S.A. (de tweede grootste aandeelhouder van Foyer S.A.) hebben aan Foyer S.A. meegedeeld dat zij geen intentie hebben om hun aandelen in te brengen in het OIB en dat zij hun participatie in Foyer S.A. zullen bewaren.

Het OIB is onderworpen aan de voorwaarde dat geen enkele materieel nadelige gebeurtenis zou plaatsvinden die het geconsolideerde eigen vermogen van Foyer S.A. (zoals opgenomen in haar rekeningen) op 31 december 2013 met meer dan 10% vermindert, vóór de publicatie van de resultaten van het OIB (de Voorwaarde).

Deze opschortende voorwaarde is bepaald in het uitsluitende voordeel van Foyer S.A. en enkel Foyer S.A. kan er afstand van doen.

In overeenstemming met artikel 33 van het KB OOB zal Foyer S.A. binnen de vijf werkdagen na het verstrijken van de initiële aanvaardingsperiode van het OIB aan het publiek meedelen of deze opschortende voorwaarde vervuld is en, zo niet, of zij er al dan niet afstand van doet.

In overeenstemming met artikel 3, 2°, van het KB OOB, beschikt Foyer S.A. over de voor de naleving van haar verplichtingen in de context van het OIB noodzakelijke middelen en worden die middelen uitsluitend ter garantie van deze verplichtingen geblokkeerd.