Nieuws & Waarschuwingen

Raadpleging over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten

Persbericht
News article
03/02/2014

Op verzoek van de Minister van Economie en Consumenten houdt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een raadpleging over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. De raadpleging loopt tot en met 17 februari 2014.

Dit koninklijk besluit heeft tot doel de niet-professionele cliënten een betere bescherming te bieden bij de commercialisering van financiële producten. Hiervoor wordt een transversale benadering gevolgd. Het is de bedoeling identieke regels te verkrijgen voor alle types financiële producten (effecten, verzekeringsproducten, bankrekeningen, enz.).

Het koninklijk besluit bestaat uit twee luiken:

  • enerzijds wordt de verplichting ingevoerd om bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten een informatiefiche te verstrekken (een bondig, gestandaardiseerd en makkelijk te begrijpen document waarin een aantal gegevens verplicht zijn opgenomen);
  • anderzijds wordt de reclame voor financiële producten gereguleerd (basisbeginselen, minimale informatie, regels voor het vermelden van historische, gesimuleerde en toekomstige rendementen, voorbeelden, productvergelijkingen, enz.).

Op dit ogenblik is er reeds een gelijkaardige reglementering ingevoerd voor de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen bij niet-professionele cliënten[1]. Het voorontwerp dat ter raadpleging wordt voorgelegd, is gemodelleerd op deze reglementering die wordt uitgebreid tot alle types van financiële producten.

Dit voorontwerp vloeit voort uit een initiatief dat op Belgisch niveau is genomen en op zijn beurt geïnspireerd is op een voorstel van verordening van de Europese Commissie voor een nieuw "document met essentiële beleggersinformatie" voor retailbeleggingsproducten[2] dat thans wordt onderzocht. Net als bij het Europese initiatief, ligt aan de basis van dit voorontwerp de vaststelling dat de informatie over de financiële producten thans fragmentarisch is gereglementeerd, wat afbreuk doet aan de bescherming van de cliënten. Deze bezorgdheid werd nog aangewakkerd door de recente financiële crisis. Met dit besluit wordt getracht deze situatie te verhelpen. De transversale en geïntegreerde benadering waarborgt immers een beter begrip van de financiële producten en verhoogt hun onderlinge vergelijkbaarheid.

De FSMA organiseert een open raadpleging over dit voorontwerp van koninklijk besluit. Alle belangstellende partijen mogen hieraan deelnemen. De raadplegingstermijn loopt tot en met 17 februari 2014.


[1] Zie het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen.

[2] (COM(2012) 352 final van 3 juli 2012).