Nieuws & Waarschuwingen

Raadpleging over het ontwerp van reglement van de FSMA betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Persbericht
News article
25/04/2018

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten is op 16 oktober 2017 in werking getreden. Deze wet verleent de bevoegde toezichtautoriteiten uitdrukkelijk een reglementaire bevoegdheid waarmee zij gemachtigd worden bepaalde bepalingen van de wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan op technisch vlak te vervolledigen. Bovendien verleent artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten de FSMA de bevoegdheid om, in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is, reglementen vast te stellen ter aanvulling van de betrokken wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende technische punten. Op die basis heeft de FSMA een ontwerp van reglement betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opgesteld.

De FSMA organiseert een raadpleging over dit ontwerp van reglement betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het doel van deze raadpleging is te peilen naar de mening van de belanghebbende partijen over dit ontwerp. De tekst gaat hoofdzakelijk over de algemene risicobeoordeling en risicoclassificatie alsook over de organisatie- en interne controlemaatregelen die de onderworpen entiteiten moeten ontwikkelen en toepassen.

De raadpleging loopt tot 25 mei 2018.

U kan uw reacties op het ontwerp van reglement schriftelijk indienen op het volgende e-mailadres: consult1@fsma.be. Uw reacties worden niet individueel bekendgemaakt.