search_api_autocomplete
Home

Resultaten en aanbevelingen sectoronderzoek woningverzekeringen

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft een sectoronderzoek gevoerd over Brandverzekeringen Eenvoudige Risico’s Woning (’woningverzekeringen’). Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de documenten vaak moeilijk te begrijpen zijn en soms bepalingen bevatten die niet stroken met de wettelijke bepalingen. De FSMA heeft de betrokken verzekeringsondernemingen hierop gewezen en formuleert een aantal aanbevelingen aan consumenten en verzekeringsondernemingen.

In België zijn er meer dan 5 miljoen overeenkomsten voor woningverzekeringen. Daarmee is dit een van de meest voorkomende verzekeringspolissen op de Belgische markt. De FSMA heeft gecontroleerd of de documenten over deze verzekeringen waren opgesteld conform de reglementering. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht besteed aan de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid. Het onderzoek is gevoerd bij 14 Belgische verzekeringsondernemingen, samen goed voor 97 procent van de jaarlijkse premies voor woningverzekeringen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat verschillende verzekerings­documenten moeilijk te begrijpen zijn voor de gemiddelde consument. De polisvoorwaarden hadden geen overzichtelijke structuur en diverse bepalingen waren complex geformuleerd, in veel gevallen door het gebruik van dubbele negaties.

Een heikel punt dat in veel polissen terugkwam, is de problematiek van het verval van recht. Een verzekeraar kan een verval van recht op tussenkomst stipuleren als de verzekeringnemer of verzekerde bepaalde verplichtingen niet is nagekomen. Volgens de wetgeving moeten deze verplichtingen bepaald worden in de overeenkomst. Verschillende verzekeraars hadden deze verplichtingen echter zo algemeen omschreven dat ze niet voldeden aan de vereiste van de wetgeving.

De FSMA heeft alle betrokken verzekeringsondernemingen op de vastgestelde tekortkomingen gewezen. Daarnaast publiceert ze ook twee mededelingen.  In een mededeling aan de verzekeraars maakt de FSMA duidelijk waar de problemen zich situeerden en formuleert ze een aantal aanbevelingen waarmee de verzekeraars rekening kunnen houden bij het opstellen van verzekeringsdocumenten. In een mededeling aan de consumenten verstrekt de FSMA (ver)eenvoudig(d)e informatie over het onderzoek en aandachtspunten met betrekking tot de woningverzekering.

Met dit onderzoek heeft de FSMA niet alleen een aantal tekortkomingen willen wegwerken, maar vooral de sector willen sensibiliseren om documenten in begrijpelijke taal op te stellen. De verzekeringsondernemingen hebben gevolg gegeven aan de bemerkingen door hun documenten aan te passen en begrijpelijker te formuleren.

De mededelingen aan de consumenten en aan de verzekeringsondernemingen zijn beschikbaar op de website van de FSMA.