search_api_autocomplete
Home

Sectorverslag over de naleving van de gedragsregels over belangenconflicten en inducements door verzekeraars

Persbericht
MiFID: het euroteken tussen handen gehouden als teken van bescherming

Verzekeringsondernemingen moeten bijkomende maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen bij de verkoop van beleggingsverzekeringen (tak23-verzekeringen). Dat blijkt uit een sectorverslag dat de FSMA vandaag publiceert over de naleving van de gedragsregels over belangenconflicten en inducements door verzekeraars. Het verslag formuleert een aantal aanbevelingen, onder meer over het aanbieden van reizen aan verzekeringstussenpersonen.

De FSMA voerde verschillende inspecties uit bij een aantal verzekeringsondernemingen die tak23-verzekeringen verkopen aan retailcliënten. De FSMA controleerde hoe die verzekeraars de gedragsregels inzake belangenconflicten en inducements toepassen. Inducements zijn vergoedingen die een verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon betaalt aan of ontvangt van een ander partij (met uitzondering van de klant) voor de distributie van verzekeringsproducten. Het gaat bijvoorbeeld om een vergoeding die de verzekeraar betaalt aan de verzekeringstussenpersoon.

Tijdens deze inspecties stelde de FSMA een aantal tekortkomingen vast. Ze heeft de betrokken verzekeringsondernemingen bevolen die weg te werken. Daarnaast publiceert de FSMA een sectorverslag over de gedane vaststellingen. Daarin vat zij de vaststellingen op anonieme wijze samen en formuleert ze aanbevelingen om de naleving van de gedragsregels te verbeteren.

Een van de vaststellingen is dat de maatregelen om potentiële belangenconflicten te beheren vaak onvoldoende efficiënt zijn. Ook de communicatie aan cliënten over belangenconflicten die niet goed beheerd kunnen worden, schiet vaak tekort.

Het verslag gaat specifiek in op de praktijk waarbij verzekeringsondernemingen reizen aanbieden aan verzekeringstussenpersonen. Het gaat vaak om plezierreizen waarbij het vormingsgedeelte beperkt is. Dergelijke reizen kunnen een financiële prikkel vormen voor verzekeringstussenpersonen om een bepaald product van een verzekeraar te verkopen, ook al beantwoordt dat product niet het best aan de noden van de cliënt. De FSMA is van mening dat dergelijke reizen een negatieve impact hebben op de kwaliteit van de dienstverlening en dus in dat geval een niet-toegelaten inducement zijn.

De FSMA maant de verzekeringsondernemingen ook aan tot extra waakzaamheid inzake bepaalde praktijken. Het gaat bijvoorbeeld om vergoedingssystemen waarbij een bepaalde omzet bereikt moet worden vooraleer de tussenpersoon vergoedingen ontvangt of om vergoedingssystemen waarbij het vergoedingspercentage sterk stijgt naargelang bepaalde omzetdrempels overschreden worden. Ook commerciële acties die focussen op bepaalde producten en die gedurende een korte tijd lopen, kunnen een risico inhouden op belangenconflicten.

De sector heeft rekening gehouden met de vaststellingen en aanbevelingen in het verslag bij het opstellen van de gedragscode over inducements die voorzien is in de nieuwe wetgeving over gedragsregels. Deze wetgeving is de omzetting van de Europese richtlijn over verzekeringsdistributie en trad eind 2018 in werking.