search_api_autocomplete
Home

Studie over de informatie over relaties en transacties met verbonden partijen

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert een studie over de informatieverschaffing inzake verbonden partijen in de jaarlijkse financiële verslagen van de Belgische genoteerde vennootschappen.

De genoteerde vennootschappen zijn op grond van IAS 24 verplicht om in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening informatie te verstrekken over zowel relaties als transacties met verbonden partijen (zoals aandeelhouders, bestuurders, managers, joint ventures, …). Transparantie hierover is belangrijk aangezien verbonden partijen via dergelijke transacties zichzelf, ten koste van de minderheidsaandeelhouders, kunnen bevoordelen.

De studie heeft toegelaten een globaal inzicht te bieden in de transparantie over relaties en transacties met verbonden partijen en heeft het tevens mogelijk gemaakt een inschatting te maken van het belang van dergelijke transacties. Tot slot heeft zij toegelaten om, in het licht van een voorstel van Europese richtlijn die voorziet in transparantie en goedkeuring van bepaalde transacties met verbonden partijen door de algemene vergadering, de mogelijke impact van de omzetting van dit voorstel van richtlijn in Belgisch recht in te schatten.

De FSMA heeft vastgesteld dat de meerderheid van de vennootschappen vrij uitgebreide informatie verstrekt over relaties en transacties met verbonden partijen. Uit de studie blijkt echter dat het niet altijd even gemakkelijk is voor de lezer van een jaarlijks financieel verslag om onmiddellijk een duidelijk en volledig beeld te bekomen van alle relaties en transacties met verbonden partijen en de impact ervan. Hiertoe moet men vaak informatie (die soms te weinig gestructureerd is) op diverse plaatsen met mekaar combineren. De transacties met verbonden partijen vormen desalniettemin een belangrijk gegeven bij heel wat vennootschappen, en dit zowel qua aantal als in waarde. De FSMA heeft tot slot ingeschat dat de bepalingen uit het voorstel van Europese richtlijn die voorzien in transparantie en goedkeuring van bepaalde transacties met verbonden partijen, een potentieel belangrijke impact zouden kunnen hebben als het voorstel ongewijzigd zou worden goedgekeurd.

Gegeven het belang van de informatie over relaties en transacties met verbonden partijen, vraagt de FSMA aan de vennootschappen om bijkomende aandacht te besteden aan de samenhang van informatie over relaties en transacties met verbonden partijen en rekening te houden met de in de studie beschreven specifieke aandachtspunten.