search_api_autocomplete
Home

Toegezegdpensioenregelingen: aanbevelingen voor de jaarrekening 2013

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor de toelichtingen inzake toegezegdpensioenregelingen in de geconsolideerde jaarrekeningen van Belgische genoteerde vennootschappen over het boekjaar 2013

De FSMA heeft een studie uitgevoerd naar de informatieverstrekking in de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2012 van Belgische genoteerde vennootschappen met belangrijke toegezegdpensioenregelingen. Op basis van dit onderzoek stelde de FSMA vast dat de toelichtingsvereisten in IAS 19 (in 2012 vigerende versie) relatief goed worden opgevolgd. Toch wordt er over het algemeen nog onvoldoende inzicht gegeven in de verschillende pensioenplannen en de risico's die eraan verbonden zijn.  Op basis van deze vaststellingen publiceert de FSMA een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor de rapportering over het boekjaar 2013.

Met deze publicatie wil de FSMA ook de aandacht vestigen op een aantal wijzigingen aan de toelichtingsvereisten in IAS 19 Personeelsbeloningen.  Het gaat om wijzigingen die voor het eerst van toepassing zijn op de jaarrekeningen over het boekjaar 2013 (waaronder gedesaggregeerde informatie, gevoeligheidsanalyses, totstandkoming van de actuariële veronderstellingen,...). De toelichtingen over personeelsbeloningen zullen een belangrijk aandachtspunt zijn van de FSMA bij haar toezicht op de geconsolideerde jaarrekeningen van Belgische genoteerde vennootschappen over  het boekjaar 2013. 

Bijkomende toelichting

IAS 19 Personeelsbeloningen is de internationale boekhoudstandaard die omschrijft hoe personeelsbeloningen in de IFRS-rekeningen moeten worden verwerkt en welke informatie hieromtrent moet worden verstrekt.

Inzake vergoedingen na uitdiensttreding maakt IAS 19 een onderscheid tussen enerzijds Toegezegdebijdragenregelingen en anderzijds Toegezegdpensioenregelingen.

Toegezegdebijdragenregelingen zijn regelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding waarbij een vennootschap vaste bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit (een fonds, een verzekeringsmaatschappij), en geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om verdere bijdragen te betalen indien de aparte entiteit niet over voldoende activa beschikt om alle vergoedingen na uitdiensttreding te betalen die verband houden met werknemersprestaties in de huidige periode en in voorgaande perioden.

Toegezegdpensioenregelingen zijn alle andere regelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding dan toegezegdebijdragenregelingen.

Typisch hier is dat de verplichting van de verslaggevende vennootschap niet beperkt is tot het storten van een bijdrage aan een afzonderlijke entiteit (als er al dergelijke verplichting bestaat volgens de lokale regels) maar dat er wel een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting is voor de verslaggevende vennootschap om in te staan voor de vergoedingen na uitdiensttreding.