search_api_autocomplete
Home

Vernieuwd toezicht op kredietgevers en kredietbemiddelaars in hypothecair en consumentenkrediet

Persbericht

Vanaf 1 november 2015 wordt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet. Alle kredietgevers en kredietbemiddelaars zullen vanaf dan een vergunning of inschrijving moeten aanvragen bij de FSMA. Er worden onder meer eisen gesteld op vlak van professionele betrouwbaarheid, geschiktheid en beroepskennis. De FOD Economie blijft bevoegd voor het toezicht op de kredietverlening zelf.

 

De wet van 19 april 2014 heeft de statuten van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet in boek VII van het wetboek economisch recht geïntroduceerd. In dit kader heeft de FSMA de bevoegdheid gekregen om de toegang tot het beroep te controleren. Het koninklijk besluit van 29 oktober 2015 bepaalt de voorwaarden waaraan de aanvragen tot inschrijving of vergunning moeten voldoen.

 

Om de consument beter te beschermen, worden er onder meer eisen gesteld aan de professionele betrouwbaarheid, de geschiktheid en de beroepskennis van personen die actief zijn in kredietbemiddeling. Zij zullen een getuigschrift hoger secundair onderwijs moeten voorleggen en hun beroepskennis moeten bewijzen door te slagen in een examen. Hiermee wordt dezelfde aanpak ingevoerd als voor andere financiële tussenpersonen (bankagenten, verzekeringsmakelaars, …) die bij de FSMA ingeschreven moeten zijn. Voor sommige personen die al actief zijn in de bank- of verzekeringssector is een overgangsregime voorzien.

 

Nieuwe kredietgevers en kredietbemiddelaars kunnen vanaf 2 november 2015 hun aanvraag indienen. Voor bestaande kredietgevers en kredietbemiddelaars geldt een overgangsfase van 18 maanden om hun aanvraag in te dienen. Voor kredietbemiddelaars met minder dan een jaar ervaring is de overgangsperiode beperkt tot 2 maanden.

 

De FOD Economie heeft op haar website de lijst gepubliceerd van de bestaande kredietbemiddelaars in consumentenkrediet, met vermelding van de datum waarop ze zijn ingeschreven. Op basis van deze lijst kan worden vastgesteld welke bemiddelaars in aanmerking komen voor het overgangsregime. Voor hypothecair krediet is de verplichting tot inschrijving nieuw en kan er geen lijst worden gepubliceerd.

 

De FSMA publiceert op haar website de lijsten van voorlopig vergunde kredietgevers in hypothecair krediet en in consumentenkrediet. De FSMA zal wekelijks op haar website de lijsten actualiseren van de overeenkomstig de nieuwe regelgeving ingeschreven kredietbemiddelaars en vergunde kredietgevers.

 

Om de sector toe te laten zich terdege voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving heeft de FSMA een informatieve website ontwikkeld. De site mcc-info.fsma.be licht de inschrijvings– en vergunningsvoorwaarden en –procedures toe aan de hand van video’s en van thematisch gerangschikte antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s). De site bevat ook modeldocumenten die de aanvragers van een inschrijving of vergunning moeten invullen.

 

Zowel kredietgevers als kredietbemiddelaars moeten hun aanvraag indienen via een online applicatie die vanaf 2 november 2015 wordt opengesteld. Dit is de enige geldige manier van indienen.

 

De Economische Inspectie van de FOD Economie blijft bevoegd voor de controle op de regelgeving over kredietverlening. “Bij problemen met een kredietgever of kredietbemiddelaar kunnen consumenten klacht indienen bij de FOD Economie via economie.fgov.be. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat niet om het even wie kredietbemiddelaar kan worden. Een belangrijke stap in de richting van een betere bescherming voor de consument”, besluiten de FOD Economie en de FSMA.