search_api_autocomplete
Home

Verplicht bod van Ackermans & van Haaren op Aannemingsmaatschappij CFE

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, conform artikel 5 van datzelfde besluit, op 16 januari 2014 heeft ontvangen en waaruit blijkt dat de naamloze vennootschap Ackermans & van Haaren, met maatschappelijke zetel te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen (hierna de “Bieder”) voornemens is om een verplicht openbaar overnamebod in contanten uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap Aannemingsmaatschappij CFE, met maatschappelijke zetel te Herrmann Debrouxlaan 40?42, 1160 Oudergem (hierna, de “Vennootschap”), die nog niet in het bezit zijn van de Bieder, zijnde een totaal van 10.025.820 aandelen (hierna de “Aandelen”), aan EUR 45 per aandeel (coupons nr. 7 en volgende aangehecht) (hierna het “Bod”).

De verplichting om het Bod uit te brengen volgt uit de verwerving door de Bieder van 15.288.662 aandelen van de Vennootschap, welke 60,39 % van het aandelenkapitaal van deze laatste vertegenwoordigen. Deze verwerving is het resultaat van de verwezenlijking, op 24 december 2013, van de transacties aangekondigd in het persbericht dat de Bieder en Vinci S.A. gezamenlijk hadden gepubliceerd op 19 september 2013, zijnde enerzijds de verwerving door de Bieder van Vinci Construction S.A.S. (hierna, samen met Vinci S.A., “Vinci”) van 3.066.440 aandelen van de Vennootschap (welke vóór en na de kapitaalverhoging 23,42 % respectievelijk 12,11 % van het aandelenkapitaal van deze laatste vertegenwoordigen) en anderzijds de inbreng in de Vennootschap door de Bieder van haar participatie van 50 % in de naamloze vennootschap DEME in ruil voor 12.222.222 nieuwe aandelen van de Vennootschap (welke, na de kapitaalverhoging, 36,97 % van het aandelenkapitaal in deze laatste vertegenwoordigen), in het kader van de kapitaalverhoging waartoe ondertussen werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 13 november 2013.

Overeenkomstig de reglementering op de openbare overnamebiedingen heeft het Bod betrekking op alle aandelen uitgegeven door de Vennootschap die nog niet in het bezit zijn van de Bieder, zijnde de voornoemde 10.025.820 aandelen. Vinci heeft zich er contractueel toe verbonden om geen van de 3.066.460 aandelen van de Vennootschap die zij nog bezit, in het Bod (of in een tegenbod of hoger bod) in te brengen of, in het algemeen, aan derden te verkopen vóór het einde van de aanvaardingsperiode van het Bod. Bijgevolg kan de Bieder in het kader van het Bod maximaal 6.959.360 aandelen van de Vennootschap verwerven, dewelke 27,5 % van het aandelenkapitaal van deze laatste vertegenwoordigen.

Het Bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder is niet voornemens een uitkoopbod uit te brengen, in toepassing van de artikelen 42 en 43 van het voornoemd koninklijk besluit van 27 april 2007 of, desgevallend, artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen.