search_api_autocomplete
Home

Voortgang van het dossier Nyrstar

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Voor de goede informatie van de markt wenst de FSMA de staat van het dossier Nyrstar NV nader te preciseren.

In september 2019 heeft het directiecomité van de FSMA beslist om de auditeur te gelasten met een administratief onderzoek naar de naleving door Nyrstar NV van haar informatieverplichtingen ten aanzien van de markt. Dit onderzoek was aanvankelijk toegespitst op de door Nyrstar verstrekte informatie over de reikwijdte en de voorwaarden van haar commerciële relatie met Trafigura.

Op 29 mei 2020 kondigde de FSMA aan dat het onderzoek was uitgebreid met twee bijkomende aspecten. Dit waren, ten eerste, de bekendgemaakte informatie over de verwachte winstbijdrage van de Australische Port Pirie-smelter en de totale kosten van dit project en, ten tweede, de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de onderneming eind 2018. Deze uitbreiding heeft de auditeur van de FSMA in staat gesteld ook over deze aspecten het nodige onderzoek te verrichten, en te beoordelen of de markt te allen tijde over de nodige informatie beschikte om zich een juist beeld te vormen van de situatie van de onderneming.

De auditeur van de FSMA heeft een onderzoek gevoerd waarbij onder meer meer dan 500 vragen of verzoeken om documenten werden gericht aan verschillende personen en partijen, waaronder, via internationale samenwerking, personen en partijen die in het buitenland gevestigd waren (Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, …).

Dit onderzoek heeft het mogelijk gemaakt een stukkenbundel van meer dan 12.000 bladzijden samen te stellen en een voorlopig verslag van meer dan 400 bladzijden op te stellen, waarin de drie aspecten van het dossier worden onderzocht.

In overeenstemming met de procedure voorzien in de artikelen 70 en volgende van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zal de volgende stap in de procedure de overmaking zijn van het voorlopige verslag aan Nyrstar om haar toe te laten haar opmerkingen te maken.

Na onderzoek van deze opmerkingen zal de auditeur zijn verslag finaliseren en overmaken aan het directiecomité van de FSMA. Overeenkomstig artikel 71 van voormelde wet van 2 augustus 2002 kan het directiecomité dan besluiten om:

  • de grieven ter kennis te brengen van de betrokken partij en het dossier over te maken aan de sanctiecommissie of
  • het dossier af te sluiten zonder verdere actie of
  • om een minnelijke schikking te accepteren.

In het eerste geval, wanneer één van de grieven tevens een strafrechtelijke inbreuk kan uitmaken, informeert de FSMA de Procureur des Konings.

De FSMA zal de markt, binnen de grenzen van haar beroepsgeheim, op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen in deze zaak.