Nieuws & Waarschuwingen

Vrijwillig openbaar overnamebod van Gfi Informatique op RealDolmen

Persbericht
News article
08/03/2018

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overname-KB"), de kennisgeving openbaar die zij op 7 maart 2018 heeft ontvangen, overeenkomstig artikel 5 van het Overname-KB, en waaruit blijkt dat Gfi Informatique, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 145, Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint Ouen, Frankrijk, ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister van Bobigny onder nummer 385.365.713 (de "Bieder), voornemens is om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten uit te brengen (het "Bod") op de uitstaande aandelen en warrants uitgegeven door RealDolmen NV/SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België, met ondernemingsnummer 0429.037.235 RPR Brussel, waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel (de "Vennootschap").

Het Bod heeft betrekking op de totaliteit van de 5.207.767 aandelen en 80.000 warrants uitgegeven door de Vennootschap, die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks in het bezit van de Bieder zijn. Per aandeel ingebracht in het Bod, wordt een prijs van 37,00 EUR geboden. Per warrant ingebracht in het Bod, wordt een prijs van 11,03 EUR aangeboden.

QuaeroQ CVBA en entiteiten verbonden met de familie Colruyt zijn met de Bieder een verbintenis aangegaan om hun aandelen in de Vennootschap in te brengen in het Bod (evenals, in het geval van de entiteiten die verbonden zijn met de familie Colruyt, de aandelen die gehouden worden door personen die met hen verbonden zijn) die samen 21,94% vertegenwoordigen van het kapitaal van de Vennootschap (1.142.787 aandelen). Bijgevolg handelt de Bieder in onderling overleg met respectievelijk QuaeroQ CVBA en met Korys NV/Etablissementen Franz Colruyt NV, telkens in de zin van artikel 3, § 1, 5°, a) van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.  

Het Bod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat het aantal aandelen dat in het Bod wordt ingebracht (en waarvan de inbreng niet wordt ingetrokken) meer vertegenwoordigt dan 75% van de effecten die door de Vennootschap zijn uitgegeven (op een volledig verwaterde basis) en meer dan 75% van de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen.

Bovenstaande opschortende voorwaarde is bedongen in het uitsluitend voordeel van de Bieder die zich het recht voorbehoudt om op het even welk moment daar geheel of gedeeltelijk afstand van te doen. Indien de voorgaande opschortende voorwaarde niet vervuld is, zal de Bieder zijn beslissing om er al dan niet aan te verzaken, aankondigen ten laatste op het ogenblik dat de resultaten van het Bod worden aangekondigd.

Indien aan de van toepassing zijnde vereisten wordt voldaan, heeft de Bieder de intentie om een openbaar uitkoopbod uit te brengen overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Overname-KB en artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen.