search_api_autocomplete
Home

Vrijwillig overnamebod van Fibemi en Hop!nvest op Duvel Moortgat NV

Persbericht

KENNISGEVING OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 16 november 2012 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van (i) Fibemi, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bospleinlaan 1, 1000 Brussel en ingeschreven in het RPR onder het nummer 0430.899.239 (Brussel), en (ii) Hop!nvest, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vennenbos 9, 9840 De Pinte en ingeschreven in het RPR onder het nummer 0500.733.596 (Gent) om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod in geld uit te brengen tot aankoop van aandelen uitgegeven door Duvel Moortgat, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Breendonkdorp 58, 2870 Puurs, en ingeschreven in het RPR onder het nummer 0400.313.852 (Mechelen).

Het vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod strekt zich uit tot alle 1.312.311 aandelen Duvel Moortgat NV die nog niet in het bezit zijn van de bieders en de met hen verbonden personen (met inbegrip van mevrouw Veerle Baert°Moortgat en Duvel Moortgat NV). Per zulk aandeel Duvel Moortgat wordt 95,0 EUR in geld geboden. Op de datum van deze kennisgeving heeft Duvel Moortgat NV geen andere effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven dan aandelen.

Dit vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod is onderworpen aan de hieronder vermelde opschortende voorwaarden: 

  • De bieders (Fibemi en Hop!nvest) en de met hen verbonden personen (mevrouw Veerle Baert°Moortgat en Duvel Moortgat) zullen na de afsluiting van het overnamebod tenminste 95% van de aandelen Duvel Moortgat NV in hun bezit hebben.
  • Het zich niet voordoen, gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode worden aangekondigd, van een terugval van de slotkoers van BEL-20 index van meer dan 10% in vergelijking met de slotkoers van de BEL-20 index op de dag voorafgaand aan de datum van aankondiging van het bod overeenkomstig artikel 5 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen (d.w.z. 2324,24 punten); met dien verstande dat de bieders slechts kunnen beslissen om hun bod in te trekken omwille van een daling van de slotkoers van de BEL-20 index onder de 2091,82 punten, op voorwaarde dat, en zolang als, de slotkoers van de BEL-20 index lager is dan 2091,82  punten. Indien de bieders niet beslissen om hun bod in te trekken op een ogenblik waarop de slotkoers van de BEL-20 index minder dan 2091,82 punten bedraagt en deze slotkoers vervolgens terug boven dit niveau uitstijgt, zullen de bieders zich nadien niet meer kunnen beroepen op deze eerdere en tijdelijke daling van de BEL-20 index. De eventuele beslissing van de bieders om hun bod te handhaven tijdens een periode waar de slotkoers van de BEL-20 index tijdelijk gedaald is onder 2091,82 punten, doet geen afbreuk aan het recht van de bieders om alsnog de voorwaarde in te roepen en hun bod in te trekken, indien de BEL-20 index slotkoers, na een heropleving, vervolgens opnieuw onder 2091,82 punten zou dalen.

Bovenvermelde opschortende voorwaarden zijn bepaald in het uitsluitende voordeel van de bieders die daarvan, geheel of gedeeltelijk, afstand kunnen doen.

De bieders hebben de intentie om over te gaan tot een bod tot uitkoop in de zin van artikel 42 e.v. van voornoemd koninklijk besluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen voor zover aan de vereiste voorwaarden voldaan is.