search_api_autocomplete
Home

Waarschuwing met betrekking tot de informatie gepubliceerd door CECMIF1

Persbericht
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De FSMA maakt de volgende waarschuwing openbaar met betrekking tot CE CREDIT MANAGEMENT INVEST FUND 1 B.V. (CECMIF1), een Nederlandse vennootschap waarvan obligaties zijn toegelaten tot de verhandeling op Euronext Growth[1].

CECMIF1 is een vennootschap die deel uitmaakt van een Nederlandse groep gespecialiseerd in het beheer en de uitwinning van high discount debiteurenportefeuilles bestaande uit een groot aantal individuele vorderingen. CECMIF1 heeft obligaties uitgegeven die noteren op Euronext Growth. Met de opbrengst van deze uitgifte heeft CECMIF1 debiteurenportefeuilles aangekocht. Voor het beheer en de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles maakte CECMIF1 gebruik van de dienstverlening van een groepsvennootschap, Direct Pay Services B.V. (Direct Pay).

In het kader van de uitvoering van haar toezichtstaken heeft de FSMA vastgesteld dat CECMIF1 haar wettelijke informatieverplichtingen niet, niet-tijdig of niet op de juiste wijze naleeft en dat de informatie die CECMIF1 wel verstrekt onvolledig en ontoereikend is om de obligatiehouders en het publiek toe te laten om met kennis van zaken de positie, het bedrijf en de resultaten van de vennootschap te beoordelen en dat de inhoud van de verstrekte informatie het publiek kan misleiden over de positie, het bedrijf en de resultaten van de vennootschap.

Niet-naleving van periodieke informatieverplichtingen

CECMIF1 heeft haar jaarlijks financieel verslag 2021 nog steeds niet gepubliceerd. De meest recente geauditeerde financiële informatie die beschikbaar is betreft dus het jaarlijks financieel verslag 2020, dat werd gepubliceerd op 31 mei 2021. Hierdoor is er al sinds bijna 2 jaar geen nieuwe geauditeerde financiële informatie meer beschikbaar over CECMIF1.

De uiterste datum voor de openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag 2021 was 30 april 2022. Het uitblijven van de openbaarmaking van dit verslag vormde de aanleiding tot de schorsing van de notering van de obligaties op vraag van de FSMA met ingang van 19 oktober 2022. In een persbericht van 28 maart 2023 kondigt CECMIF1 nu aan dat de gecontroleerde jaarrekening 2021 uiterlijk op 31 mei 2023 zal worden afgerond en gepubliceerd. Zelfs als die timing wordt gehaald, zal het jaarlijks financieel verslag 2021 nog altijd ongeveer 13 maanden te laat zijn gepubliceerd.

Bovendien zal er, zelfs na die publicatie, nog steeds geen recente geauditeerde financiële informatie beschikbaar zijn. Intussen is immers boekjaar 2022 ook afgelopen en is 30 april 2023, de uiterste datum voor de publicatie van het jaarlijks financieel verslag 2022, ook voorbijgegaan. De FSMA begrijpt van de emittent dat de vertraging bij de publicatie van het jaarlijks financieel verslag 2021 voor gevolg heeft dat ook het jaarlijks financieel verslag 2022 laattijdig zal worden gepubliceerd.

Andere bezorgdheden van de FSMA omtrent de informatieverstrekking door CECMIF1

De negatieve impact van het gebrek aan recente geauditeerde financiële informatie over CECMIF1 wordt bijkomend versterkt door een aantal recente gebeurtenissen en andere omstandigheden waarover CECMIF1 nog geen of geen toereikende informatie verkrijgbaar heeft gesteld die de obligatiehouders en het publiek toelaten om met kennis van zaken de positie, het bedrijf en de resultaten van de vennootschap te beoordelen. Met name de volgende gebeurtenissen en omstandigheden doen een zeer sterke bezorgdheid rijzen over de volledigheid of toereikendheid van de door CECMIF1 verkrijgbaar gestelde informatie:

  • Mogelijke impact van het faillissement van Direct Pay

    Direct Pay Services B.V., de vennootschap van wiens dienstverlening CECMIF1 gebruik maakte voor het beheer en de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles, werd op 5 april 2023 in staat van faillissement verklaard door de rechtbank te Rotterdam. 

    De mogelijke impact van het faillissement van Direct Pay op CECMIF1 is onduidelijk. Luidens de presentatie die is opgenomen in bijlage bij de notulen van de algemene vergadering van obligatiehouders van 23 februari 2023 heeft CECMIF1 Direct Pay nodig voor haar kennis, de tweede lijn opvolging en onderhandelingen met leveranciers van debiteurenportefeuilles en loopt CECMIF1 zonder Direct Pay risico dat de operatie bij de partners te kostbaar wordt en dossiers te vroeg worden afgesloten.
     
  • De capaciteit van CECMIF1 om de obligaties op vervaldag af te lossen

    De situatie van CECMIF1 is, ingevolge de situatie van Direct Pay en omwille van vertraging van de uitwinning, dermate ernstig dat de h. Ron Klaassen tijdens de algemene vergadering van 23 februari 2023 heeft aangegeven dat de obligatie niet op de vervaldag zal kunnen worden afgelost. Deze – voor de obligatiehouders nochtans overduidelijk essentiële – informatie, is enkel opgenomen in de notulen van de voornoemde algemene vergadering en werd dus niet op de juiste wijze bekendgemaakt.

Gelet op de bovenstaande elementen, is de FSMA van oordeel dat zowel de obligatiehouders, het publiek als de toezichthouder vandaag over onvoldoende (correct verkrijgbaar gestelde) informatie beschikken om met kennis van zaken de positie, het bedrijf en de resultaten van de emittent te kunnen beoordelen.

Om de redenen die hierboven worden uiteengezet, zal de aangekondigde laattijdige openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag 2021 niet volstaan om ervoor te zorgen dat CECMIF1 voldoende informatie (op de juiste wijze) verkrijgbaar heeft gesteld om met kennis van zaken de positie, het bedrijf en de resultaten van de emittent te kunnen beoordelen. De FSMA zal dan ook een nieuwe beslissing tot schorsing overwegen.

 

[1]     Deze waarschuwing wordt openbaar gemaakt met toepassing van artikel 4, § 1, tweede lid, 11° van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, in samenlezing met artikel 43, § 1, 1°, 2° en 4° van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.