Nieuws & Waarschuwingen

Waarschuwing van de FSMA met betrekking tot de consolidatie van Tessenderlo door Picanol

Persbericht
News article
06/08/2019

De FSMA maakt de volgende waarschuwing[1] openbaar met betrekking tot Picanol, een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

In het kader van haar a posteriori toezicht op de financiële informatie verstrekt door Picanol, is de FSMA tot het besluit gekomen dat Picanol sinds 2017 zeggenschap uitoefent over Tessenderlo Group (hierna Tessenderlo) en dat zij Tessenderlo integraal had moeten consolideren in plaats van te verwerken volgens de equity methode[2]. De FSMA is tot die conclusie gekomen rekening houdend met de omvang van de stemrechten van Picanol in Tessenderlo[3] in verhouding tot de omvang en de zeer ruime verspreiding van de stemrechten van de andere aandeelhouders evenals het feit dat Picanol[4] de meerderheid der aanwezige stemmen heeft op de algemene vergaderingen van Tessenderlo.

Picanol is van mening dat zij pas zeggenschap heeft verworven over Tessenderlo op 19 maart 2019 naar aanleiding van de verwerving op die datum van 2,04 % bijkomende stemrechten in de onderneming. De FSMA deelt dit standpunt niet, en heeft Picanol gevraagd haar rekeningen te corrigeren.

Volgens Picanol, daarin bevestigd door haar commissaris, is het praktisch niet haalbaar de integrale consolidatie retroactief door te voeren voor 2017 en 2018. In die hypothese vereisen de toepasselijke standaarden[5] dat wordt teruggegaan tot het eerst mogelijke moment in de tijd. Volgens Picanol is dat 1 januari 2019.

Met de publicatie van deze waarschuwing wil de FSMA de markt informeren dat aan de basis van de consolidatie per 1 januari 2019 een foutieve toepassing ligt van de IFRS sinds 2017.

 


[1] Deze waarschuwing wordt openbaar gemaakt met toepassing van artikel 43, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

[2] Bij een integrale consolidatie zouden de volledige opbrengsten, de kosten, de kasstromen, de activa en passiva van Tessenderlo integraal opgenomen geweest zijn (geconsolideerd) in de geconsolideerde rekeningen van Picanol. Bij de equity methode werd enkel het aandeel in het resultaat van Tessenderlo, het aandeel in het eigen vermogen en de kasstroom van Tessenderlo naar Picanol telkens op één lijn weergegeven in de geconsolideerde rekeningen van Picanol.

[3] Begin 2017 werd 36,3 % van de bestaande stemrechten van Tessenderlo gehouden door Picanol (via een 100 %-dochter) en 40,2 % door Picanol samen met Symphony Mills, een met Picanol verbonden partij.

[4] Via haar 100 %-dochter.

[5] IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten.