search_api_autocomplete
Home

Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn over verzekeringsdistributie

Allereerst bevat zij de informatievereisten en de gedragsregels die van toepassing zijn op alle verzekeringsdistributeurs (verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen).

Daarnaast besteedt zij aandacht aan de specifieke vereisten voor verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (de zogenaamde ‘IBIP’s’[1], die een subcategorie van de ‘PRIIP’s’[2] zijn). De IDD-richtlijn streeft ernaar die vereisten af te stemmen op de vereisten die binnen de banksector gelden ingevolge de MiFID- en de MiFID II-richtlijn, hoewel er toch verschillen blijven bestaan.

In de IDD-richtlijn komen verder ook de inschrijvingsvoorwaarden voor de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen aan bod, zoals de voorwaarden inzake de kennis, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers die rechtstreeks bij de distributiewerkzaamheden betrokken zijn.

De IDD-richtlijn bepaalt in dat verband meer specifiek dat alle personen die rechtstreeks bij de distributiewerkzaamheden betrokken zijn, over voldoende kennis en vakbekwaamheid moeten beschikken, zowel bij de inschrijving als tijdens de volledige duur van die werkzaamheden. Zij verplicht hen ertoe zich permanent bij te scholen en jaarlijks 15 uur beroepsopleiding te volgen.

Als de distributeur een rechtspersoon is, moeten de personen in de leiding die belast zijn met de uitvoering van het beleid en de procedures in verband met de distributieactiviteit, ook voldoen aan vereisten inzake kennis en vakbekwaamheid. Deze vereisten zullen bij koninklijk besluit worden vastgesteld.

Bovendien wordt het nieuwe statuut van nevenverzekeringstussenpersoon in het leven geroepen. Te noteren valt dat zo’n nevenverzekeringstussenpersoon niet in het door de FSMA bijgehouden register moet worden ingeschreven als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Aan de verzekeringsondernemingen en de verzekeringstussenpersonen die met niet-ingeschreven nevenverzekeringstussenpersonen samenwerken, worden echter bepaalde verplichtingen opgelegd.

Voor de ondernemingen die actief zijn op Belgisch grondgebied, zal de tenuitvoerlegging van de door de IDD-richtlijn vooropgestelde gedragsregels zeker geen ingrijpende verandering inhouden, maar eerder een voortzetting van een evolutie die was ingezet met de goedkeuring van de AssurMiFID-gedragsregels. Die regels strekken ertoe de klanten nog beter te beschermen en binnen de verzekeringssector voor een erg sterke integriteits- en compliancecultuur te zorgen. Sommige van de nieuwe regels moeten dat beschermingsniveau overigens nog verhogen. Dat is onder andere het geval met de verplichting om een gestandaardiseerd informatiedocument aan de klanten te overhandigen, of de verplichting voor distributeurs om een procedure uit te werken voor de goedkeuring van en het toezicht op de verzekeringsproducten, rekening houdend met de belangen van de doelmarkt van elk product.


[1]     Insurance-based investment products.

[2]     Packaged retail and insurance-based investment products.