search_api_autocomplete

Organisatiecultuur

De organisatiecultuur van de FSMA steunt op de waarden die wij dagelijks vooropstellen bij de uitvoering van onze taken. Ze geven uitdrukking aan onze visie over werken voor een toezichthouder.

De pijlers van onze organisatiecultuur

Gezag en daadkracht

Als toezichthouder moet de FSMA gezag uitstralen. Dat doet ze door de taken efficiënt, rechtlijnig en professioneel uit te voeren. Daarnaast moet zij krachtdadig optreden om de regels te handhaven.

Degelijkheid en integriteit

Gezag en daadkracht veronderstellen zorgvuldig en degelijk werk. Daarvoor beschikt de FSMA over een team van hooggekwalificeerde specialisten die permanent aan zelfstudie doen en de lat hoog leggen, zowel wat de kwaliteit van hun werk betreft als hun houding. Integriteit en beroepsethiek zijn sleutelwoorden, zowel voor het management als voor alle medewerkers.

Onafhankelijkheid

De FSMA is een autonome openbare instelling waarvan de leden van het directiecomité bij koninklijk besluit worden benoemd voor een periode van zes jaar. De FSMA past de bestaande regels op onpartijdige wijze toe.

Transparantie en verantwoording

Zonder afbreuk te doen aan ons beroepsgeheim, communiceert de FSMA zo transparant mogelijk over de genomen beslissingen en werkzaamheden. Dat gebeurt onder meer via het jaarverslag en de website.