search_api_autocomplete

Publiciteitsvereisten

De FSMA publiceert, conform artikel 28, lid 1 van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937, de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op publicitaire mededelingen van crowdfundingdienstverleners. Het betreft meer bepaald, de bepaling van artikel 5 van de wet van 18 december 20161 die luidt: “De publicitaire mededelingen betreffende een crowdfundingaanbod mogen in geen andere taal worden verspreid dan de ta(a)l(en) waarin het blad met essentiële beleggingsinformatie in België beschikbaar word(t)(en) gesteld.

Het blad met essentiële beleggingsinformatie moet worden opgesteld in tenminste één van de officiële talen of in het Engels. Indien een projecteigenaar of een crowdfundingdienstverlener een exploitatiezetel in België heeft, is hij gehouden de wetgeving op het gebruik van talen na te leven.

 

1 Zoals gewijzigd door artikel 11 van de Wet van 23 februari 2022 tot tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2020/1503 van het Europees parlement en de raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van verordening (EU) 2017/1129 en richtlijn (EU) 2019/1937, en tot omzetting van richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees parlement en de raad van 16 februari 2021 tot wijziging van richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis.