search_api_autocomplete
102.

Aan welke voorwaarden moeten de modelcontracten van een kredietgever voldoen?

De modelcontracten van kredietgevers naar Belgisch recht moeten beantwoorden aan alle bepalingen van de boeken VI en VII van het wetboek economisch recht en hun uitvoeringsbesluiten. De kandidaat-kredietgever moet aan de FSMA het bewijs voorleggen dat de modelkredietovereenkomsten, met inbegrip van de aflossingstabellen, door de FOD Economie voorafgaandelijk zijn goedgekeurd.

Ook kredietgevers naar buitenlands recht moeten hun modelcontracten voorafgaandelijk door de FOD Economie laten goedkeuren. De FOD Economie zal een kopie van zijn antwoord aan de FSMA bezorgen.

De FOD Economie heeft 4 maanden om zich uit te spreken over de voorgelegde modelkredietovereenkomsten nadat hij deze heeft ontvangen.