search_api_autocomplete
Home
186.

Hoe treedt de FSMA op tegen personen die actief zijn als kredietgever of bemiddelaar zonder de vereiste vergunning, registratie of inschrijving?

Om de financiële consument te beschermen, voorziet de wet dat kredietgevers en bemiddelaars een vergunning of inschrijving moeten krijgen van de FSMA vooraleer ze actief mogen worden in België. De FSMA controleert of ze aan de wettelijke vereisten voldoen, onder meer inzake beroepskennis en professionele betrouwbaarheid.

De FSMA publiceert op haar website de lijsten van de ondernemingen die een vergunning of een inschrijving hebben gekregen. Sommige buitenlandse ondernemingen mogen via een “Europees paspoort” in België actief zijn zonder vergunning of inschrijving. Ook van deze geregistreerde ondernemingen publiceert de FSMA lijsten op haar website. Op deze manier kan de financiële consument nagaan of de onderneming op wie hij beroep doet, aan de wettelijke vereisten voldoet.

Als de FSMA vaststelt dat een onderneming in België actief is als kredietgever of als bemiddelaar of zich “kredietgever”, “kredietbemiddelaar”, “tussenpersoon in bank-en beleggingsdiensten” of “(her)verzekeringstussenpersoon” noemt zonder dat ze is vergund, ingeschreven of geregistreerd dan is het haar taak om op te treden tegen deze illegale activiteiten.

Zij kan de onderneming bevelen om onmiddellijk te stoppen met de illegale activiteiten. Als de onderneming dit bevel naast zich neerlegt, kan de FSMA een dwangsom opleggen. De FSMA kan in sommige gevallen haar beslissing om een dwangsom op te leggen, publiceren op haar website.

De FSMA kan meer in het algemeen de financiële consument waarschuwen tegen de activiteiten van ondernemingen die de wetgeving niet respecteren. Dit kan langs verschillende kanalen: via haar website, via sociale media, via de pers.

De FSMA kan ook administratieve geldboetes opleggen.

Op het illegaal beoefenen van activiteiten waarvoor een inschrijving, vergunning of registratie nodig is, staan ook straffen. De FSMA kan de informatie waarover zij beschikt, overmaken aan het parket. Illegale “kredietgevers” en “bemiddelaars” riskeren een strafrechtelijke geldboete en/of een gevangenisstraf.