search_api_autocomplete
208.

Kan een verzekeringstussenpersoon voor rekening van een andere verzekeringstussenpersoon werken ?

Een verzekeringstussenpersoon kan voor rekening van een andere verzekeringstussenpersoon onder het statuut van subagent werken.

De verzekeringsmakelaar of -agent moeten de activiteiten van zijn subagenten controleren en erop toezien dat deze subagenten de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen naleven. Deze verplichtingen maken deel uit van de voorwaarden voor inschrijving en behoud van de inschrijving van makelaars en agenten, voor wie de subagenten handelen, in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen.

De verzekeringsagenten en -makelaars zien erop toe dat de subagenten met wie zij samenwerken, aangeven in welke hoedanigheid zij optreden als zij handelen met een klant of potentiële klant.

Als de FSMA maatregelen neemt ten aanzien van een verzekeringssubagent, brengt deze laatste de makelaar of agent onder wiens verantwoordelijkheid hij handelt hiervan onmiddellijk op de hoogte en bezorgt hij de FSMA het bewijs dat hij dit heeft meegedeeld.