search_api_autocomplete
Home
303.

Mag een vergunde kredietgever bemiddelen in producten van andere kredietgevers?

Een vergunde kredietgever mag, zonder voorafgaande inschrijving als kredietbemiddelaar, bemiddelingsactiviteiten uitoefenen, op voorwaarde dat hij:

Een kredietgever mag deze bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor die kredietactiviteit(en) waarvoor hij een vergunning als kredietgever heeft.

Wanneer een kredietgever producten aanbiedt van andere kredietgevers en daarbij beroep doet op zijn eigen netwerk van verbonden agenten, dan worden deze laatste niet als subagenten beschouwd.

De verbonden agenten van een kredietgever mogen ook producten verkopen van andere kredietgevers die niet tot dezelfde groep behoren, en waarmee de kredietgever die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefent een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Dit mag echter enkel op voorwaarde dat deze laatste de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor deze bemiddelingsactiviteit op zich neemt.

Alle betrokken partijen (de kredietgever die activiteiten van kredietbemiddeling uitoefent, zijn verbonden agenten, en de andere kredietgevers) moeten er voor zorgen dat ze in hun documentatie en reclame steeds de consumenten volledig informeren over de aard van hun activiteiten en de hoedanigheid waarin zij optreden.