search_api_autocomplete
209.

Mag eenzelfde persoon verschillende inschrijvingen in hetzelfde register van herverzekeringstussenpersonen cumuleren ?

Wanneer u een verzoek om inschrijving als herverzekeringstussenpersoon indient, moet u vermelden in welke categorie van het register u wil ingeschreven worden. U kan immers slechts in één categorie van hetzelfde register worden ingeschreven. Een natuurlijke of rechtspersoon kan dus niet in verschillende categorieën van hetzelfde register worden ingeschreven, bijvoorbeeld als herverzekeringsagent en als herverzekeringsmakelaar, omdat die categorieën exclusief zijn. Een inschrijving als herverzekeringsmakelaar mag daarentegen wel worden gecumuleerd met een inschrijving als verzekeringsagent omdat het in dat geval om inschrijvingen in twee verschillende registers gaat.

De FSMA is van oordeel dat voornoemd verbod niet onrechtstreeks mag worden omzeild, met name via de oprichting van een afzonderlijke rechtspersoon, wanneer de geplande cumulatie van inschrijvingen bij de cliënten voor verwarring kan zorgen over de hoedanigheid waarin de betrokkene precies optreedt. Het bestaan van dat risico is een feitelijke kwestie, die geval per geval moet worden beoordeeld. De FSMA is bijvoorbeeld van oordeel dat, als eenzelfde persoon vanop hetzelfde adres als herverzekeringsagent en als herverzekeringsmakelaar optreedt via de oprichting van een afzonderlijke rechtspersoon, dit misleidend kan zijn voor de cliënten. Meer algemeen meent de FSMA dat, bij de beoordeling of er al dan niet verwarring kan ontstaan in hoofde van de cliënten, één of meer van de volgende situaties (niet-exhaustieve lijst) in overweging dienen te worden genomen:

  • de betrokken entiteiten of personen zijn actief op hetzelfde adres (in hetzelfde gebouw) of gebruiken dezelfde of sterk op elkaar lijkende contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.) of dezelfde website;
  • de betrokken entiteiten of personen hebben sterk op elkaar lijkende namen of gebruiken soortgelijke of sterk op elkaar lijkende logo’s, briefpapier of andere identificatiegegevens;
  • één van de betrokken entiteiten of personen kan de activiteit, inclusief het commercieel aanbod, van de andere entiteit of persoon controleren;
  • dezelfde perso(o)n(en) is (zijn) actief bij de betrokken entiteiten of personen.