search_api_autocomplete
188.

Moeten kredietgevers steeds hun modelcontracten vooraf door de FOD Economie laten goedkeuren?

Alle kredietgevers die aan consumenten nieuwe kredietovereenkomsten toestaan, moeten hun modelcontracten vooraf door de FOD Economie laten goedkeuren. Het bewijs van goedkeuring door de FOD Economie maakt deel uit van het aanvraagdossier dat ze bij de FSMA moeten indienen om een vergunning of registratie als kredietgever te krijgen.

De FOD Economie heeft 4 maanden om zich uit te spreken over de voorgelegde modelkredietovereenkomsten nadat hij deze heeft ontvangen.

Deze verplichting geldt niet voor kredietgevers die geen nieuwe kredieten toestaan en enkel het beheer en de administratieve afhandeling van een bestaande portefeuille op zich nemen. Als deze kredietgevers later beslissen om opnieuw actief kredietovereenkomsten toe te staan, zijn zij verplicht om de modelcontracten die zij wensen te gebruiken, vooraf door de FOD Economie te laten goedkeuren.