search_api_autocomplete
265.

Wat is "bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten"?

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten is de activiteit waarbij de tussenpersoon spaarders en beleggers enerzijds en gereglementeerde ondernemingen anderzijds met elkaar in contact brengt om voor rekening van de gereglementeerde onderneming één of meerdere van de volgende diensten tot stand te brengen :

         a) het in ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden;

         b) het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

         c) het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

         d) de verhandeling van effecten van (alternatieve) openbare collectieve beleggingen.

Promotie van voormelde diensten is eveneens bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Voor de makelaar zijn de activiteiten vermeld onder de punten b) en c) echter beperkt tot effecten en tot rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging.