search_api_autocomplete
163.

Wat is een "bijkantoor"?

Een bijkantoor is een bedrijfszetel van een kredietgever of een tussenpersoon waarvan het hoofdkantoor in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER") is gevestigd. De activiteiten worden uitgeoefend in de naam en voor rekening van de onderneming waaraan het bijkantoor is verbonden. Een bijkantoor heeft geen rechtspersoonlijkheid. Voor elk bijkantoor moet een verantwoordelijke worden aangeduid.

Voor bijkantoren van sommige kredietgevers, van bemiddelaars in hypothecair krediet en van verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen geldt een Europees paspoort. Zij moeten geen vergunning of inschrijving aanvragen. Zij volgen een Europese notificatieprocedure. Dit geldt zowel voor de vestiging in België van bijkantoren uit andere EER-lidstaten als voor de vestiging in andere EER-lidstaten van bijkantoren uit België. Wie op basis van een Europees paspoort actief is in een andere lidstaat, moet zich conformeren aan de bepalingen van algemeen belang die in die lidstaat gelden.

Voor bijkantoren in België van kredietgevers die niet in aanmerking komen voor een Europees paspoort, van bemiddelaars in consumentenkrediet en van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten moet een volledig vergunnings- of inschrijvingsdossier worden ingediend.