search_api_autocomplete
163.

Wat is een "bijkantoor"?

Een bijkantoor is een bedrijfszetel van een kredietgever of een tussenpersoon waarvan het hoofdkantoor in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER") is gevestigd. De activiteiten worden uitgeoefend in de naam en voor rekening van de onderneming waaraan het bijkantoor is verbonden. Een bijkantoor heeft geen rechtspersoonlijkheid. Voor elk bijkantoor moet een verantwoordelijke worden aangeduid.

Voor bijkantoren van sommige kredietgevers, van bemiddelaars in hypothecair krediet en van verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen geldt een Europees paspoort. Zij moeten geen vergunning of inschrijving aanvragen. Zij volgen een Europese notificatieprocedure. Dit geldt zowel voor de vestiging in België van bijkantoren uit andere lidstaten van de EER-landen als voor de vestiging in andere EER-landen van bijkantoren uit België. Wie op basis van een Europees paspoort actief is in een andere lidstaat, moet zich houden aan de bepalingen van algemeen belang die gelden in deze lidstaat.

Voor bijkantoren in België van kredietgevers die niet kunnen genieten van een Europees paspoort, van bemiddelaars consumentenkrediet en van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten moet een volledig vergunnings- of inschrijvingsdossier worden ingediend.