search_api_autocomplete
277.

Wat is een "Europees paspoort" ?

Het Europees paspoort laat bepaalde kredietgevers, de kredietbemiddelaars inzake hypothecair krediet, de (her)verzekeringstussenpersonen en de nevenverzekeringstussenpersonen toe om hun activiteiten ook in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (“EER”) uit te oefenen, wanneer ze een vergunning hebben of ingeschreven zijn in het register van de FSMA.

Er is geen voorafgaande vergunning of inschrijving nodig in de andere lidstaat. De onderneming moet aan de FSMA meedelen in welke andere lidstaat zij actief wil zijn. De FSMA moet die andere lidstaat ervan op de hoogte brengen dat de onderneming gebruik wil maken van het Europees paspoort. Dit gebeurt via een gestandaardiseerde "notificatie", waarbij de bevoegde autoriteiten bepaalde basisinformatie over de onderneming uitwisselen. De FSMA zal de onderneming op de hoogte brengen zodra dit gebeurd is. De onderneming kan haar activiteiten aanvatten nadat de lidstaat van ontvangst aan de FSMA heeft bevestigd dat de notificatie werd ontvangen. De FSMA zal de onderneming hierover schriftelijk berichten nadat zij deze informatie ontvangen heeft.

Er bestaan twee soorten van Europees paspoort: één voor het vrij verrichten van diensten en één voor de de vrijheid van vestiging (bijkantoren).

Wie op basis van een Europees paspoort actief is in een andere lidstaat, moet zich houden aan de bepalingen van algemeen belang die gelden in deze lidstaat.