search_api_autocomplete
213.

Wat is een "klantenaanbrenger inzake herverzekeringen" ?

Onder een klantenaanbrenger wordt verstaan: een persoon die, meestal in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, potentiële klanten doorverwijst naar of aanbrengt bij een herverzekeringstussenpersoon of bij een herverzekeringsonderneming, zonder daarbij als herverzekeringstussenpersoon op te treden.

Onder herverzekeringsbemiddeling verstaat men de werkzaamheden die bestaan in :

  • het aanbieden, voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten of het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten,
  • het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Een klantenaanbrenger moet niet ingeschreven zijn in het register van herverzekeringstussenpersonen op voorwaarde dat hij geen van voormelde activiteiten uitoefent.

De klantenaanbrenger mag dus aan de klant geen herverzekeringsovereenkomsten voorstellen of aanbieden en de klant niet bijstaan bij de voorbereiding tot het sluiten van dergelijke overeenkomsten.

De klantenaanbrenger moet zijn activiteit beperken tot het doorgeven van de identiteit van de potentiële klant aan de herverzekeringstussenpersoon of de herverzekeringsonderneming en/of tot het doorverwijzen van de potentiële klant naar de herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming door hem de nodige identificatiegegevens ervan te bezorgen.

De klantenaanbrenger mag aan de potentiële klant alleen niet- gepersonaliseerde documentatie overmaken die door de herverzekeringsonderneming of herverzekeringstussenpersoon en onder diens verantwoordelijkheid wordt opgesteld.

De klantenaanbrenger mag evenmin namens de herverzekeringsonderneming met klanten herverzekeringsovereenkomsten sluiten.

De klantenaanbrenger mag dus niet beschikken over een vertegenwoordigingsbevoegdheid van de herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming en mag met hem niet verbonden zijn door een lastgevings- of agentuurovereenkomst.

De klantenaanbrenger mag door de betrokken herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming eenmalig worden vergoed voor het aanbrengen van de klant, maar die vergoeding mag niet in functie staan van het aantal diensten dat de klant bij die tussenpersoon of herverzekeringsonderneming afneemt, noch afhankelijk zijn van de duurtijd van de relatie tussen de klant en de betrokken herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming.