search_api_autocomplete
175.

Wat is een "klantenaanbrenger inzake kredieten"?

Een klantenaanbrenger inzake kredieten is een persoon die, meestal in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, potentiële klanten doorverwijst naar of aanbrengt bij een kredietbemiddelaar of bij een kredietgever, zonder daarbij zelf als kredietbemiddelaar op te treden.

Een klantenaanbrenger mag geen activiteiten uitoefenen die zijn voorbehouden aan krediet­bemiddelaars.  Hij mag incidenteel in de loop van zijn beroepswerkzaamheid een consument bij een kredietgever of een kredietbemiddelaar introduceren of naar een kredietgever of een kredietbemiddelaar doorverwijzen, bijvoorbeeld door hem op het bestaan van een bepaalde kredietgever of kredietbemiddelaar of producttype bij die kredietgever of kredietbemiddelaar te wijzen. Hij mag evenwel verder geen reclameactiviteiten uitvoeren en zich evenmin bezighouden met de presentatie, het aanbieden, de voorbereidingen of het sluiten van de kredietovereenkomst.

De klantenaanbrenger mag aan de consument alleen niet-gepersonaliseerde documentatie overmaken die is opgesteld door de kredietgever of kredietbemiddelaar, onder diens verantwoordelijkheid. De passende organisatorische maatregelen die de kredietgever of kredietbemiddelaar moet nemen, moeten ervoor zorgen dat klantenaanbrengers niet in een positie gebracht worden waardoor zij door de klanten aangesproken worden om verdere uitleg te geven bij deze documentatie.

De klantenaanbrenger mag niet beschikken over een vertegenwoordigingsbevoegdheid van de kredietbemiddelaar of kredietgever en mag niet met hem verbonden zijn door een lastgevings- of agentuurovereenkomst.

De klantenaanbrenger mag door de betrokken kredietbemiddelaar of kredietgever eenmalig worden vergoed voor het aanbrengen van de klant.  De uitbetaling van de vergoeding mag over een maximumperiode van drie jaar gespreid worden in de tijd, maar de omvang van de vergoeding mag niet in functie staan van het aantal diensten dat de consument bij die kredietbemiddelaar of kredietgever afneemt. Ze mag evenmin afhankelijk zijn van de duurtijd van de relatie tussen de consument en de betrokken kredietbemiddelaar of kredietgever.