search_api_autocomplete
214.

Wat is een "klantenaanbrenger inzake verzekeringen" ?

Onder een klantenaanbrenger wordt verstaan: een persoon die , meestal in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, potentiële klanten doorverwijst naar of aanbrengt bij een verzekeringstussenpersoon of bij een verzekeringsonderneming, zonder daarbij als verzekeringstussenpersoon op te treden.

Onder verzekeringsdistributie verstaat men de werkzaamheden die bestaan in:

  • het adviseren over verzekeringsovereenkomsten;
  • het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten;
  • het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Onder de notie verzekeringsdistributie valt ook het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op basis van criteria die een klant via een website of andere media kiest, en het opstellen van een ranglijst van verzekeringsproducten, met inbegrip van prijs- en productvergelijking, of van een korting op de premie van een verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of onrechtstreeks via een website of andere media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten.

Een klantenaanbrenger moet niet ingeschreven zijn in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen op voorwaarde dat hij geen van voormelde activiteiten uitoefent.

De klantenaanbrenger mag dus aan de consument geen verzekeringsovereenkomsten voorstellen en de consument niet bijstaan bij de voorbereiding tot het sluiten van dergelijke overeenkomsten.

De klantenaanbrenger moet zijn activiteit beperken tot het doorgeven van de identiteit van de potentiële klant aan de verzekeringstussenpersoon of de verzekeringsonderneming en/of tot het doorverwijzen van de potentiële klant naar de verzekeringstussenpersoon of verzekeringsonderneming door hem de nodige identificatiegegevens ervan te bezorgen.

De klantenaanbrenger mag aan de potentiële klant alleen niet- gepersonaliseerde documentatie overmaken die door de verzekeringsonderneming of verzekeringstussenpersoon en onder diens verantwoordelijkheid wordt opgesteld.

De klantenaanbrenger mag evenmin namens de verzekeringsonderneming met consumenten verzekeringsovereenkomsten sluiten.

De klantenaanbrenger mag dus niet beschikken over een vertegenwoordigingsbevoegdheid van de verzekeringstussenpersoon of verzekeringsonderneming en mag met hem niet verbonden zijn door een lastgevings- of agentuurovereenkomst.

De klantenaanbrenger mag door de betrokken verzekeringstussenpersoon of verzekeringsonderneming eenmalig worden vergoed voor het aanbrengen van de klant, maar die vergoeding mag niet in functie staan van het aantal diensten dat de klant bij die tussenpersoon of verzekeringsonderneming afneemt, noch afhankelijk zijn van de duurtijd van de relatie tussen de klant en de betrokken verzekeringstussenpersoon of verzekeringsonderneming.